Obligacions de la persona propietària (o posseïdora) d’un animal de companyia

  • Mantenir-lo en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i seguretat, d’acord amb les necessitats pròpies de la seva espècie i raça.
  • Els animals hauran d’estar ben alimentats, correctament allotjats, i se’ls haurà de donar les atencions veterinàries necessàries per garantir el seu estat de salut I prevenir la transmissió de malalties a altres persones o animals. Per saber quin és el servei veterinari més proper a casa vostra, podeu consultar la pàgina web del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
  • Han d’evitar que es produeixin situacions de perill o molèsties per a les persones.
  • Inscriure l’animal al Registre Municipal d’Animals de Companyia del municipi on resideixi de forma habitual en el termini màxim de tres mesos des del naixement de l’animal i de trenta dies des de la data d’adquisió de l’animal, o canvi de residència de l’animal, excepte pels gossos considerats potencialment perillosos en què prèviament s’exigeix l’obtenció de la llicència municipal.
  • En cas de desaparició de l’animal, s’ha de comunicar a l’ajuntament dins les primeres 48 hores de manera que en quedi constància.
  • Per passejar un gos a la via pública, s’ha de portar lligat, amb la corresponent Corretja, i al collar ha de portar la placa identificativa censal que els hagi proporcionat l’Ajuntament.
  • Se n’han de recollir les deposicions, i s’ha d’evitar que les miccions de l’animal embrutin les façanes i el mobiliari urbà.
  • Està totalment prohibit abandonar-lo