La publicació dels decrets i resolucions que contenen el nom i altres dades de les persones físiques constitueix un tractament de dades personals, i s'ha de sotmetre als preceptes i garanties de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). D'acord amb la llei, les dades personals contingudes en la major part de decrets i resolucions no es poden publicar al portal de la transparència sense contradir la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal. Tanmateix, les persones poden accedir al contingut d'aquests documents d'acord amb les previsions de l'article 18 i següents de la Llei del Parlament 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.