Resolucions relatives a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs i càrrecs eventuals

RETRIBUCIONS DEL CÀRRECS ELECTES

La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local dicta els criteris que estableixen uns límits màxims a les quantitats que poden percebre els membres de les corporacions locals en concepte retributius i assistències, en funció del nombre d'habitants del municipi.
 
Les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat determinen anualment aquests límits màxims. En l'actualitat són vigents el límit màxims establert pel Reial Decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic. Les quanties dels límits establertes inclouen un augment del 2% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2019. Així mateix també se'ls aplicarà l'increment retributiu addicional vinculat a l'evolució del PIB aplicable per al personal del sector públic.

 

Retribucions dels càrrecs electes 2023

Retribucions dels càrrecs electes 2022

Retribucions dels càrrecs electes 2021

Retribucions dels càrrecs electes 2020