Glossari de termes econòmics

GLOSARI DE CONCEPTES ECONÒMICS I FINANCERS

 

El pressupost municipal

 

El pressupost municipal constitueix l'expressió econòmica i financera de l'actuació municipal. Explica en que gasta la corporació, de quina manera i d'on surten els recursos que financien aquesta despesa.

 

El pressupost municipal es podria classificar de 2 maneres:

 

1. Classificació temporal o en virtut del moment en que ens trobem.

 

Pressupost Inicial: És el pressupost que aprova a principis d'any el ple municipal i que contempla una previsió d´ingressos i despeses municipals al llarg de l'any o exercici que està a punt de començar. Estem parlant doncs d´una previsió d´ingressos però també, d'un import màxim de despeses.

 

Pressupost Executat: És el pressupost "real" on trobem materialitzat el dia a dia de les operacions de despesa i d´ingrés de la corporació al llarg de l´any o exercici en curs.

 

Pressupost Liquidat: És el pressupost "real" a final de l´exercici. En aquest moment és quan fem el balanç de l´any i valorem si ha estat un any amb dèficit o superàvit. El pressupost liquidat coincideix, per tant, amb l'executat a 31 de desembre.

 

2. Classificació en funció de qui gasta, en que es gasta i per a que es gasta.

 

Pressupost orgànic: El pressupost orgànic ens explica quines són les àrees, departaments o serveis que gasten o ingressen.

 

Respon a la pregunta: Qui gasta.

 

Pressupost econòmic: El pressupost econòmic ens explica com s´ingressa i com es gasta. Si es gasta en retorn d´interessos del deute, en personal, en contractes, en subvencions a entitats o a altres AAPP. En el cas d'ingressos, si s´ingressa via impostos (IBI o vehicles), taxes (escombraries) vinculades a una activitat o subvencions d´altres AAPP etc.

 

Respon a la pregunta: en Què es gasta

 

Pressupost funcional o per programes: El pressupost funcional ens explica per a que es gasta. Si es gasta en educació, esports, cultura, deute públic, igualtat, seguretat, neteja viaria, etc.

 

Respon a la pregunta: per a Que es gasta.

 

Diferenciar Econòmic de Financer.

 

El pressupost és un instrument econòmic, mesura ingrés i despesa. Pero com que les organitzacions normalment no ingressen i gasten al mateix temps que cobren i paguen es fa necessari conèixer la diferència que s´estableix entre:

 

Despesa Facturada o contractada: Són les despeses comptabilitzades en el registre de factures i/o de contractes. Encara no han generat cap flux negatiu de diners en la caixa municipal.

 

Despesa Pagada o liquidada: Son les despeses comptabilitzades en el registre de factures i ja pagades per la tresoreria municipal. Ja han generat un flux negatiu de diners en la caixa municipal.

 

Ingrés contret: Són els rebuts girats pel cobrament d´impostos, taxes o preus públics. Encara no han generat cap flux positiu de diners en la caixa municipal.

 

Ingrés cobrat o liquidat: Són els ingressos cobrats i per tant que han generat flux de diners en la caixa municipal. Ja han generat un flux positiu de diners en la caixa municipal.

 

A vegades l´ingrés contret no es materialitza en cap flux positiu de diners en la caixa municipal per raons molt diverses però sovint vinculades amb la insolvència del deutor.

 

 

Fases de l´íngrés municipal

 

L´ingrés municipal contret es pot trobar en dos fases de diferents períodes:

 

Pagament en fase voluntària, quan els deutors a l´hisenda municipal paguen dintre del període previst per les ordenances fiscals.

 

Pagament en via executiva, quan els deutors a l´hisenda municipal no han fet front a les seves obligacions en el període fitxat per les ordenances municipals i el municipi està en fase de reclamació d´aquest deute segons el que fitxa la Llei General Tributaria.

 

A la web de pressupostos transparents pots consultar com es distribueixen les partides. D'on vénen els ingressos i a què destinem les despeses.