VULL OBRIR UNA BOTIGA Tràmits a seguir

Canal empresa.gentcat

Informació sobre la Llei de facilitació de l'activitat econòmica en aquest enllaç

 

Calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per l'any 2022

2 i 9 de gener

6 i 26 de juny

15 d'agost

27 de novembre

6, 8, 11 i 18 de desembre

(El dies 27 de novembre i 11 de desembre triats per Gavà)

 

Calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per l'any 2023

8 de gener

25 de juny

12 d'octubre 

26 de novembre

6, 8, 17 i 24 de desembre

 

Més informació en aquest enllaç

 

Enllaços d'interès:

RESOLUCIÓ EMC/117/2021, de 25 de maig, per qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya del establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i 2023

RESOLUCIÓ EMC/780/2021, de17 de març, de modificació de la Resolució EMC/132/2021, de 20 de gener, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2021.

RESOLUCIÓ EMC/132/2021, de 20 de gener, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2021.

Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021.

 

Regulació en matèria d'horaris comercials

D'acord amb la interlocutòria de data 21/03/2018 dictada pel Tribunal Constitucional en el recurs d'inconstitucional núm. 5332-2017, resta suspès l'article 37.1.) de la Llei 18/2017, d'1 d'agost , de comerç, serveis i fires, fins a que dicti sentència. Entre tant, i fins que la sentència que pugui dictar el Tribunal Constitucional no determini la norma aplicable, els establiments comercials amb una superfície de venda inferior als 300 m2 tenen llibertat per a determinar els dies i hores d'obertura al públic, inclosos els establiments gestionats en règim de franquícia, sempre i quan la seva explotació no estigui al càrrec d'una gran empresa (més de 249 persones empleades i un volum de negoci superior als cinquanta milions d'euros -recomanació 2003/361/CE de la Comissió de 6.5.03-), d'acord amb el que preveu l'article 5.2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment per a la competitivitat.

 

Normativa horaris comercials

- Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires

- Llei 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció

-Decret Llei 4/2012, de 30 d'octubre, de mesures en matèria d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (DOGC núm. 6245 publicat el 02/11/2012)

-Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Art. 27 modificació de la Llei 1/2024, de 21 de desembre, d'horaris comercials.

Més informació en matèria d'horaris comercials en aquest enllaç

 

Altra normativa que afecta al sector comercial

- Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis

- Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.