VULL OBRIR UNA BOTIGA Tràmits a seguir

Canal empresa.gentcat

Informació sobre la Llei de facilitació de l'activitat econòmica en aquest enllaç

 

Calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per l'any 2021

Els dies d'obertura són els següents:

3 de gener

29 de juny (triat per Gavà per modificació del 10 de gener)

4 de juliol

12 d'octubre

1 i 28 de novembre

6, 8, 12, 14 i 19 de desembre (12 i 14 de desembre triats per Gavà).

 

Calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per l'any 2022

2 i 9 de gener

6 i 26 de juny

15 d'agost

27 de novembre

6, 8, 11 i 18 de desembre

(El dies 27 de novembre i 11 de desembre triats per Gavà)

 

Calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per l'any 2023

8 de gener

25 de juny

12 d'octubre 

26 de novembre

6, 8, 17 i 24 de desembre

 

Més informació en aquest enllaç

 

Enllaços d'interès:

RESOLUCIÓ EMC/117/2021, de 25 de maig, per qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya del establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i 2023

RESOLUCIÓ EMC/780/2021, de17 de març, de modificació de la Resolució EMC/132/2021, de 20 de gener, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2021.

RESOLUCIÓ EMC/132/2021, de 20 de gener, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2021.

Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021.

 

Regulació en matèria d'horaris comercials

D'acord amb la interlocutòria de data 21/03/2018 dictada pel Tribunal Constitucional en el recurs d'inconstitucional núm. 5332-2017, resta suspès l'article 37.1.) de la Llei 18/2017, d'1 d'agost , de comerç, serveis i fires, fins a que dicti sentència. Entre tant, i fins que la sentència que pugui dictar el Tribunal Constitucional no determini la norma aplicable, els establiments comercials amb una superfície de venda inferior als 300 m2 tenen llibertat per a determinar els dies i hores d'obertura al públic, inclosos els establiments gestionats en règim de franquícia, sempre i quan la seva explotació no estigui al càrrec d'una gran empresa (més de 249 persones empleades i un volum de negoci superior als cinquanta milions d'euros -recomanació 2003/361/CE de la Comissió de 6.5.03-), d'acord amb el que preveu l'article 5.2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment per a la competitivitat.

 

Normativa horaris comercials

- Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires

- Llei 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció

-Decret Llei 4/2012, de 30 d'octubre, de mesures en matèria d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (DOGC núm. 6245 publicat el 02/11/2012)

-Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Art. 27 modificació de la Llei 1/2024, de 21 de desembre, d'horaris comercials.

Més informació en matèria d'horaris comercials en aquest enllaç

 

Altra normativa que afecta al sector comercial

- Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis

- Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.