PLA LOCAL D’HABITATGE DE GAVÀ


Tant la situació actual com les previsions a mitjà termini demostren que és del tot imprescindible abordar unes polítiques d'habitatge valentes i innovadores. I aquesta és una de les nostres prioritats.

Posar habitatge de qualitat i assequible a disposició de la gent jove, de les famílies que trien Gavà per desenvolupar el seu projecte vital, de les persones que volen canviar o millorar el seu espai de residència. 

Actuar sobre el parc d'habitatge actual, garantint la seva conservació, la seva confortabilitat i, evidentment, la seva accessibilitat. 

Protegir les persones residents i abocar tots els esforços necessaris perquè ningú perdi la seva llar.

Aquests són els nostres reptes. Perquè som del tot conscients que preservant aquest dret fonamental farem de Gavà una ciutat més cohesionada socialment i on tots i totes gaudim de les mateixes oportunitats. 

 

Per què un Pla Local d’Habitatge?

Són moltes i molt importants les raons:

 • 4.000 sol·licituds rebudes a l’Oficina Local de l’Habitatge per accedir a un habitatge de protecció oficial.
 • Disponibilitat de sòl molt àmplia i preparada per atendre les noves necessitats.
  • Concentrada en Ponent, Espai Roca i Llevant Mar. 
  • El PLH contempla un potencial de prop de 2.300 habitatges en 6 anys, el 40% dels quals de protecció oficial.

 • Parc poc envellit, si bé el 43% dels habitatges necessita intervencions d’adequació i millora (accessibilitat i confort tèrmic).
 • El 65% dels habitatges no són accessibles per persones amb mobilitat reduïda, problema que afecta al 66% d’edificis amb tres plantes o més.
 • Cal establir mecanismes amb la Generalitat per evitar desnonaments. Una major disciplina municipal vinculada a l’habitatge buit, el mal ús de l’habitatge públic o possibles assetjaments immobiliaris.
 • Limitació dels pisos turístics: un pla especial urbanístic els regula i limita la seva presència al 5% de cada illa de cases.
 • Reforçar recursos destinats a l’habitatge. Calen equips propis i ben dotats, coordinats amb tots els departaments municipals i amb els agents externs que treballen entorn a l’habitatge.
 • Reactivar la Taula d’Habitatge com a punt clau per teixir aliances.
 • Gavà és una ciutat ben connectada que permet viure i treballar a l’àrea metropolitana i presenta dinàmiques pròpies de l’entorn, com manca de pisos de lloguer i preus elevats (890 euros/mes de mitjana l’any 2019).

 

Què és un Pla Local d´Habitatge (PLH)?

El PLH defineix, per un període de 6 anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des de l’Ajuntament amb l´objecte de fomentar el dret a gaudir d´un habitatge digne en condicions assequibles

Entre  2019 i  2020 s’ha treballat en el PLH de Gavà amb la participació dels equips tècnics municipals, entitats i agents que treballen en l’habitatge al municipi. 

Però, tu què en penses? Quines són les principals problemàtiques relacionades amb l’habitatge a Gavà i com t’afecten?

 

Els grans temes que aborda l´anàlisi del Pla Local d’Habitatge de Gavà:

 

 • Les persones: Quanta gent serem el municipi d’aquí a 6 anys? Quines problemàtiques existeixen en relació a la preservació de l’habitatge? Quant habitatge assequible necessitem? 
 • El mercat: Quina és la situació del mercat immobiliari? Hi ha conflictes d’interessos entre el mercat immobiliari i les necessitats de la població?
 • El parc d’habitatges: Com són els edificis i els habitatges? En quines condicions de conservació, accessibilitat i ús estan? Quins són els principals entorns amb necessitats de rehabilitació? Tenim habitatge buit, infrahabitatge, habitatges sobreocupats?
 • El planejament urbanístic: Quines oportunitats ens ofereix el planejament per generar habitatge assequible? 
 • Els recursos i iniciatives existents: Què s’està fent per millorar les condicions dels habitatges? I per facilitar el pagament del lloguer, la hipoteca i els subministraments? I per generar habitatge assequible? I per evitar que hi hagi habitatges buits? Què es pot millorar?

PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE

A. Prevenir el risc de pèrdua de l’habitatge i de la població

 • Atendre i prevenir  la pèrdua d’habitatge i la pobresa energètica. 
 • Facilitar el manteniment de les persones residents a Gavà, evitant que hagin de marxar per l’increment del preu de l’habitatge o la manca d’oferta i oportunitats.
 • Regular l’habitatge d´ús turístic.

B. Millorar els habitatges existents

 • Reforçar programes i ajuts existents de millora d’habitatges i d’edificis envellits.
 • Adequar i fer accessibles els habitatges on viu gent gran i persones amb mobilitat reduïda.
 • Enfocar els programes de rehabilitació d’habitatges als entorns més vulnerables.

C. Ampliar el parc d’habitatge assequible i social

 • Impulsar una política de promoció d’habitatge a preu assequible,  de manera coordinada amb altres organismes públics.
 • Promoure a Gavà habitatge en lloguer assequible i social. 
 • Mantenir la titularitat pública del sòl.
 • Millorar la distribució territorial  de l’habitatge assequible.
 • Diversificar els operadors que promouen habitatge assequible al municipi, incrementant el pes dels organismes públics i les entitats socials.

D. Gestionar el parc d’habitatge assequible i social

 • Crear habitatge social destinat a persones en situació de vulnerabilitat, de manera coordinada amb entitats socials i amb la creació d’un fons social de lloguer.
 • Gestió dels habitatges del parc públic: definint els criteris d’adjudicació, establint un servei de mediació i fent seguiment dels habitatges.

E. Reforçar la política municipal d’habitatge

    • Generar un equip per impulsar i gestionar les  polítiques municipals d’habitatge.
    • Millorar  la participació ciutadana, com ara creant un espai de treball conjunt amb la ciutadania, entitats i administracions.
    • Millorar la difusió i comunicació de les polítiques i accions d’habitatge, per facilitar l’accés als serveis i ajuts a  la ciutadania.

 

L’execució del Pla Local d’Habitatge

Es preveu el desenvolupament de les diferents actuacions durant els 6 anys de vigència del PLH, però amb una important càrrega pel que fa a la implementació de noves actuacions i el reforç o millora de les existents durant els 3 primers anys d’execució del Pla. En aquest sentit, abasten tot el calendari, les accions relacionades amb l’ampliació del parc d’habitatge assequible i social.

La implementació del Pla Local d’Habitatge preveu destinar-hi una dotació pressupostària de 3,8 milions d’euros. A més de l’Ajuntament, els principals agents que poden aportar fons i finançament per al seu desenvolupament són la Diputació de Barcelona, les ajudes previstes al Pla Estatal d’Habitatge, i la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català de Finances, i l’obtenció de Fons Europeus.

 

PARTICIPACIO CIUTADANA?

Per sumar l'opinió i propostes de la ciutadania, del 17 de febrer al 16 de març de 2021 es va obrir un procés participatiu a través de diverses vies presencials i virtuals:

Participació digital: enquesta telemàtica a la Plataforma Digital “Gavà Participa, Gavà Decideix”

Activitats de carrer: punts d’informació i  d’enquesta. 

Carpes ubicades en diversos llocs de Gavà per recollir propostes i idees a través d’una enquesta.
Trobada ciutadana “Parlem del Pla Local d’Habitatge”.

Sessió virtual (per videoconfèrencia) de presentació resumida del PLH  i d’opinió, debat i presentació de propostes, celebrada el 9 de març de 2021.
 

Consulteu la memòria final del procés participatiu Pla Local d'Habitatge de Gavà.

 

 

Document que passa a l'aprovació inicial del Ple Municipal de 29 d'abril de 2021, un cop tancat el procés participatiu i analitzades les aportacions ciutadanes:

Pla Local d'Habitatge de Gavà

Annexos del Pla Local d'Habitatge de Gavà

 

Fulletó "Hi tenim dret. Participa!"

Si tens algun dubte, envia e-mail a participa@gava.cat