Gavà

Notícies

null Subvenció per al pagament del lloguer per a majors de 36 anys amb habitatge o habitació en lloguer

L'ajuda és de fins a 200€ al mes i es pot sol·licitar fins al 15 de juliol de 2022


Si tens més de 36 anys i compleixes els requisits pots podries beneficiar-te de la subvenció de fins a 200€ mensuals pel lloguer d'un habitatge o habitació l'any 2022. La quantia es calcula en funció del percentatge que representa el pagament del lloguer respecte els ingressos de la unitat de convivència i segons els membres que la integrin.

 

El termini per sol·licitar-la és fins al 15 de juliol.

 

Requisits

  • Tenir 36 anys o més i ser titular d'un contracte de lloguer, habitació o cessió d'ús i estar-hi empadronat a l'àmbit metropolità de Barcelona: Baix Llobregat, Barcelonés, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.
  • No pagar més de 900€ al mes pel lloguer d'un habitatge o 450€ al mes pel lloguer d'una habitació
  • Que els ingressos de la unitat de convivència no sobrepassin els 22.548,67€ en l'exercici de l'any 2020.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim tres rebuts de lloguer pagats.

 

Documentació 

Per fer la tramitació de forma telemàtica caldrà estar donat d'alta al idCAT mòbil 

  • Omplir la sol·licitud corresponent
  • Contracte de lloguer 
  • Full de transferència bancària o certificat de titularitat bancari
  • Justificant d'ingressos de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Declaració de la Renda de l'any 2020 o bé el certificat d'imputacions de 2020.
  • Rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any 2022 pagats fins a la data de presentació de sol·licitud
  • Altre documentació complementària si escau (DNI, certificat d'empadronament o volant de convivència, llibre de família, títol de família nombrosa, títol de família monoparental, discapacitat...)

 

Els ajuts es concediran mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva, i aplicant la puntuació que s'estableixi als criteris de priorització de les bases reguladores. En cas d'empat en la puntuació final, es donarà prioritat a l'ordre d'entrada de la sol·licitud al registre amb la documentació completa, fins l'esgotament del finançament disponible.

La tramitació s'ha de fer de forma telemàtica a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya: habitatge.gencat.cat/ajutlloguer

Per a qualsevol dubte es pot trucar a l'Oficina Local d'Habitatge de Gavà, al telèfon 93 263 96 60 i poder aclarir-les.

També es pot demanar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) al telèfon 93 263 91 00 / 900 66 33 88 per tramitar la sol·licitud de manera presencial.