La Comissió Territoral d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de 16 de març de 2005, va acordar aprovar definitivament el Programa d'actuació urbanística municipal de Gavà. Es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 28 d'abril de 2005.

Publicació DOGC

Document