Dijous, 1 de desembre, a les 18.00 hores, l’Ajuntament de Gavà convoca l’Audiència Pública del Pressupost per a l’any 2023 que tindrà lloc a la sala de plens de l'Ajuntament.

L’Audiència Pública és un acte participatiu i obert a tota la ciutadania, reservat a la presentació pública per part de l'Ajuntament de Gavà, i posterior debat entre aquest i la ciutadania, de les qüestions més significatives per a la ciutat.

 

L’Audiència Pública és un mecanisme de participació per a la formulació de propostes a l'Ajuntament per part de la ciutadania i les entitats del municipi i per a respondre i escoltar els seus suggeriments. En aquest cas, es presenta i es debat el pressupost de l'Ajuntament per l'any vinent. 

 

Es té previst sotmetre a votació el Pressupost Municipal 2023 al Ple de l'Ajuntament del proper 24 de novembre de 2022. El Pressupost Municipal constitueix l’element vertebrador de la gestió local on es reflecteix la previsió d'ingressos i les despeses que han de permetre la realització dels projectes previstos per a l'any vinent. La seva aprovació inicial obre un període d'exposició pública previ a l'aprovació definitiva, període en el qual es poden formular al·legacions i que esdevé un marc apropiat per convocar una audiència pública a fi de copsar les opinions ciutadanes respecte l'elaboració i la distribució pressupostària.

 

La Participació Ciutadana

 

Hi ha diferents maneres de participar-hi:

 

  • Formular preguntes o aportacions a través de la plataforma digital Gavà Participa, Gavà Decideix fins 24 hores abans de la sessió, o sigui, fins dimecres dia 30 de novembre a les 18.00h. Les preguntes o propostes es poden formular si s’és major de 16 anys i es resideix al municipi. Les preguntes o aportacions seran contestades o comentades en l’ l'Audiència el dia 1 de desembre en el decurs de l’acte. Igualment la persona que ha fet l’aportació, el dia posterior a la celebració de l'Audiència, rebrà per escrit, a través de la Plataforma digital, la resposta a les qüestions formulades.

 

  • Intervenir al torn obert de paraules a la sessió presencial de l’Audiència Pública el dijous 1 de desembre, a la sala de plens de l'Ajuntament, exposant en directe les preguntes o propostes que es vulguin plantejar.  

Consulta el document resum informatiu sobre el Pressupost 2023

  

Transparència i retiment de comptes

 

La web de pressupostos transparents és una eina de consulta i seguiment on es mostra com es distribueix el pressupost, d’on vénen els ingressos i a què es destinen les despeses municipals. Es pot consultar en aquest enllaç.