Projecte d'urbanització Bon Soleil

En data 17 de març de 2022, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà va aprovar definitivament el Projecte d'urbanització del polígon d'actuació urbanística delimitat per la modificació puntual del PGM en l'àmbit de l'escola Bon Soleil de Gavà.

Tot seguit se'n poden consultar els documents: