A partir dels 3 anys i fins els 6 els nens i les nenes fan el segon cicle d'educació Infantil. En aquesta etapa educativa s'atenen les necessitats bàsiques de l'infant d'ordre intele.lectual, aprofitant la immensa capacitat d'aprenentatge dels més petits; d'ordre fisiològic, hàbits higiènics i alimentaris; i d'ordre lúdic, afectiu i social. Mitjançant el joc es fomenta la relació amb altres nens i nenes i amb l'entorn.

L'etapa d'educació Primària, dels 6 als 12 anys, és obligatòria i proporciona a tots els nens i nenes una educació comuna que, a més a més dels coneixements, faci possible la seva integració a la societat així com també una progressiva autonomia personal.

CENTRES PÚBLICS D'INFANTIL I PRIMÀRIA

CENTRES CONCERTATS D'INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

CENTRES PRIVATS