179 Modificació del PGM a les Bòbiles

179. La modificació del PGM a les Bòbiles té un doble contingut:

  • Es defineix el nou sistema urbanístic d'habitatge dotacional públic, clau HD, al municipi de Gavà, que correspon al sòl que es destina a la realització d'actuacions públiques d'habitatge dirigides a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats d'assistència o emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides.
  • Es qualifica com a sistema d'habitatge dotacional públic per a joves (clau HDj), una parcel·la de 3.320 m2 al sector de les Bòbiles, destinada a la construcció d'habitatges de lloguer i una llar d'infants a la planta baixa, amb la possibilitat d'altres equipaments compatibles amb l'habitatge.
 

A continuació es pot consultar tota la informació sobre la " Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la creació del sistema d'habitatge dotacional públic al municipi de Gavà i l'assignació d'aquest a una parcel·la de l'àmbit de les Bòbiles", aprovada definitivament per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 6 de març de 2007, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat núm. 4868 de 24 d'abril de 2007.
 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA
AD-Res ConsPTOP-MpPGM Bòbiles

 

1. Modificació PGM a l'àmbit de les Bòbiles
Memòria
Portada
Memòria
Ortofotopla

 

2. Plànols i documentació gràfica
Àmbit d'actuació
Situació
Planejament vigent
Fotografies
Planejament proposat
Proposa ordenació
Imatges ordenació