219 Modificació PGM àmbit escola Bon Soleil

219. Aprovada definitivament la Modificació puntual del Pla general metropolità al'àmbit de l'École Bon Soleil, de Gavà, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, segons el Text refós tramès per l'Ajuntament, en compliment de la resolució del titular del Departament de Territori i Sostenibilitat de suspensió de l'aprovació definitiva de data16 de juny de 2017.

 

DOCUMENTACIÓ
Resolució
Publicació DOG
219_MpPGM_àmbit_Bon_Soleil_Part 1
219_MpPGM_àmbit_Bon_Soleil_Part 2