La violència masclista

La violència masclista es defineix com qualsevol acció vers les dones que com a resultat constitueixi un dany o un patiment, manifestat en diferents formes de violència física, psicològica, sexual... I en una varietat d'àmbits com la vida de parella, familiar, laboral, social i comunitària.

 

Guia de recursos

Modificació de la llei 5/2008 

LLEI 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=491383&versionId=1438723&language=ca_ES

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760&p=20151006&tn=2