Ajuts Consorci Metropolità de l'Habitatge en accessibilitat i mobilitat interior

AJUTS DEL CONSORCI METROPOLITÀ DE L'HABITATAGE PER A  L'ACCESSIBILITAT INTERIOR

Programa d’ajuts per a actuacions d’accessibilitat i mobilitat interior en habitatges.

L’objecte d’aquesta convocatòria per a l’any 2022, és fomentar les actuacions de millora de l’accessibilitat i mobilitat a l’interior de l’habitatge. Resten exclosos els habitatges no destinats a residència habitual i permanent, a excepció dels habitatges buits que es posin de manera efectiva a disposició del mercat de lloguer o de les borses de lloguer social o altres programes públics.

A qui va dirigit?

Als propietaris, arrendataris i usufructuaris d'habitatges unifamiliars privats i d'habitatges individuals privats en edificis de tipologia residencial col·lectiva, tant si han constituït títol de propietat horitzontal com si no, ubicats als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte Barcelona ciutat).

Requisits de la persona sol·licitant

La persona sol·licitant ha de ser el/la propietari/ària o arrendatari/ària o usufructuari/ària de l'habitatge.

Els ingressos anuals de la unitat de convivència no poden superar 5 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). En el cas que alguna de les persones residents a l'habitatge a data de la sol·licitud de l'ajut presenti discapacitat igual o superior al 33% i superi el barem de mobilitat reduïda, o bé tingui 65 anys o més, els límits d'ingressos anuals descrits anteriorment no seran d'aplicació.

El sol·licitant s’ha de trobar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments metropolitans i amb la Seguretat Social, establertes per les disposicions vigents.

Actuacions subvencionables

El cost subvencionable, als efectes del càlcul de la subvenció, estarà constituït per:

- Pressupost de contracte de l'empresa o les empreses, pel cost de les obres.

- Honoraris facultatius (redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses generals similars), sempre que tots ells estiguin degudament justificats.

IMPORTANT: No es consideren costos subvencionables els corresponents a llicències, taxes, impostos o tributs.

Import de la subvenció

L'import de la subvenció serà del 40% del cost de les actuacions subvencionables, amb un límit de 3.000 euros.

En cas que l'habitatge s'incorpori a les borses de lloguer social o altres programes públics anàlegs, la quantia màxima de les subvencions a concedir per habitatge serà del 40% del cost subvencionable, amb un límit de 6.000 euros.

Dates clau

Convocatòria oberta fins el 31 de desembre del 2022 o fins la finalització del pressupost.

Tramitació

La tramitació de la sol·licitud dels ajuts l’ha de realitzar la persona o entitat beneficiaria, directament a l'Oficina Local de Rehabilitació de Gavà, i la documentació necessària és la següent.

- Sol·licitud de subvenció: Imprès 1.

- Declaració responsable: Imprès 1B.

- El document de llistat de documentació, amb aquesta adjunta: Document 1.

Es recomana consultar l'esquema de tramitació i "7. Quines passes s'han de seguir?" del contingut de Preguntes Freqüents del web del Consorci Metropolità de l’Habitatge.

Més informació

Per obtenir més informació preferiblement es pot dirigir a Gavà Habitatge, mitjançant el correu electrònic gavahabitatge@gava.cat o a través del telèfon 93 263 96 60. També podeu accedir a la web del Consorci Metropolità de l’Habitatge. Per consultar telemàticament més informació pot accedir al document específic de les Bases Reguladores – RD 853/2021, de 5 d’octubre.

Accés a la Convocatòria i a l'esquema de tramitació.