Retribucions dels càrrecs electes

RETRIBUCIONS DEL CÀRRECS ELECTES

La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local dicta els criteris que estableixen uns límits màxims a les quantitats que poden percebre els membres de les corporacions locals en concepte retributius i assistències, en funció del nombre d'habitants del municipi. Les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat determinen anualment aquests límits màxims. En l'actualitat són vigents el límit màxims establert pel Reial Decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic. Les quanties dels límits establertes inclouen un augment del 2% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2019. Així mateix també se'ls aplicarà l'increment retributiu addicional vinculat a l'evolució del PIB aplicable per al personal del sector públic.

 

 

Retribucions dels càrrecs electes 2021

Retribucions dels càrrecs electes 2020

Retribucions dels càrrecs electes 2018

Retribucions dels càrrecs electes 2017

Retribucions dels càrrecs electes 2016

Retribucions dels càrrecs electes 2015

Retribucions dels càrrecs electes 2014

Retribucions dels càrrecs electes 2013

Retribucions dels càrrecs electes 2012


DECLARACIONS DE BÉNS DELS CÀRRECS ELECTES

Tots els membres de les Corporacions Locals  estan obligats a formular - a l'inici i al final de mandat - una declaració sobre possibles causes d'incompatibilitat i qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, i  una altra sobre els seus béns patrimonials, d'acord amb la legislació vigent en el moment de fer les declaracions. Aquestes declaracions estan inscrites en sengles Registres que porta la Secretaria General de l'Ajuntament.

 

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per l'alcaldessa Raquel Sánchez Jiménez, novembre 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Jordi Tort Reina regidor  Ajuntament desembre  2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Rosa M Fernández Labella, regidora Ajuntament desembre 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Gemma Badia, regidora de l'Ajuntament, desembre 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Eric Plaza, regidor de l'Ajuntament, desembre 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Ester Zamorano, regidora de l'Ajuntament, novembre 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Julio Tenorio, regidor de l'Ajuntament, novembre 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Mercé Campodarve, regidora de l'Ajuntament, novembre 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Jose Manuel Vara, regidor de l'Ajuntament, gener 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Alba Riba, regidora de l'Ajuntament, novembre 2019

Declaració de béns i invompatibilitats formulada per Luis Alberto Guitar, regidor de l'Ajuntament, juliol 2020

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Albert Massana, regidor de l'Ajuntament, desembre 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Marta Jimenez, regidora de l'Ajuntament, novembre 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Miquel Roselló, regidor de l'Ajuntament, novembre 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Montserrat Arnau, regidora de l'Ajuntament, novembre 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Miguel Ángel Ibáñez, regidor de l'Ajuntament, novembre 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Francisco Gavilan, regidor de l'Ajuntament, novembre 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Miguel Herrera, regidor de l'Ajuntament, desembre 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Estela Ortega, regidor de l'Ajuntament, novembre 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Isidre Casas, regidor de l'Ajuntament, gener 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Mònica Parés Centeno, regidora de l'Ajuntament, desembre 2019