AI Mod puntual PGM àmbit Masia de Can Mas

El Ple municipal, en sessió ordinària de 28 de setembre de 2023, va acordar l'aprovació inicial de la "Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit de la Masia de Can Mas" i sotmetre'l a informació pública per un termini de 45 dies, mitjançant anunci que s'inserirà al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major difusió de la província, al e-tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el web municipal (www.gavaciutat.cat). El termini d'exposició pública i presentació de les al·legacions que es considerin adients, finalitzarà el 20 de desembre de 2023.