Suspensió llicències Centre

L'Ajuntament de Gavà en sessió celebrada pel Ple de data 26 d'octubre de 2023 i modificat posteriorment pel Ple de 29 de febrer de 2024, va adoptar, entre d'altres, l'acord per suspendre, durant el termini d'un any, les tramitacions i atorgament de llicències  amb la finalitat d'estudiar una Modificació puntual del Pla general metropolità a l'entorn dels equipaments del centre de Gavà. 

Aquesta suspensió finalitzarà el 30 d'octubre de 2024.