El màxim òrgan consultiu de participació ciutadana

Tal com recull l'actual Reglament Orgànic Municipal (ROM), el Consell de la Ciutat serà el màxim òrgan consultiu de participació ciutadana de l'Ajuntament de Gavà.

El Consell de la Ciutat esdevé, doncs, un nou mecanisme de participació ciutadana, on representants de la ciutadania i representants municipals debaten els grans projectes i els assumptes públics principals de Gavà.

Aquest Consell té diverses atribucions com ara:
 

-Impulsar iniciatives per a l'aprovació de disposicions municipals de caràcter general.

-Fer propostes de punts de l'ordre del dia del Ple Municipal.

-Ser consultat  o emetre informes a instàncies de l'alcalde o el Ple.

-Sol·licitar la convocatòria d'audiències públiques.

-Conèixer i debatre les ordenances i reglaments i els grans projectes de ciutat.

-Donar suport als consells municipals sectorials i conèixer les seves conclusions, iniciatives i deliberacions.

 

 

La composició del Consell de la Ciutat inclou juntament amb la Presidència i la Vicepresidència, regidors i regidores en representació de cada grup polític municipal. També hi ha una àmplia representació de col·lectius, associacions, entitats i de la ciutadania de Gavà.

D'aquests, fins a  deu han estat escollits/des aleatòriament d'un registre de ciutadans i ciutadanes que van manifestat la seva voluntat de participar en el Consell de la Ciutat. També s'han escollit de manera aleatòria fins a 10 representants d'associacions i entitats d'entre les inscrites al Registre Municipal d'Associacions que manifestaren la seva voluntat de participar-hi.

Tal com estableix el  ROM, el Consell de la Ciutat elaborarà el seu propi reglament de funcionament intern que ha de ser aprovat pel Ple de la Corporació. També podrà crear comissions de treball de caràcter permanent o temporal per a tractar qüestions puntuals o realitzar estudis específics.

 

Reglament intern del Consell de la Ciutat