Control de plagues urbanes

El control de les plagues urbanes està dirigit a mantenir la via pública i edificis municipals d'ús públic sanejats d’insectes i rosegadors, per tal de prevenir la transmissió de malalties anomenades zoonosis i garantir la salubritat dels llocs i edificis públics.

L'Ajuntament fa el control de plagues en la xarxa de clavegueram i els edificis de responsabilitat municipal, no en domicilis particulars o comunitats de veïnatge. En el cas dels establiments alimentaris, vetllem perquè tinguin un pla de control de plagues i animals indesitjables.

Recomanacions per a la ciutadania

  • Cal  informar a l’Ajuntament quan detectem un lloc on hi pugui haver caus de rates i/o presència de paneroles a la via pública
  • No alimenteu animals a la via pública. El subministre d’aliments a gats i/o aus (coloms…) està prohibit per l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals a Gavà, i és causa freqüent d’atracció i proliferació de plagues (rates i paneroles, principalment).
  • No elimineu residus alimentaris per la tassa d’inodor-WC. Aquests residus arriben al clavegueram i atrauen les rates i paneroles cap a l’escomesa (connexió del sanejament privat amb els col·lectors municipals)
  • Gestioneu adequadament les escombraries, dipositant-les en els llocs (contenidors) i en els horaris establerts per l’Ajuntament. Mantingueu tancats els contenidors que s’han de netejar regularment.
  • No dipositeu escombraries fora dels punts establerts. Els residus que es llencen a solars, jardins, ja que són l’origen de greus problemes amb plagues de rates, paneroles, etc.
  • Eviteu punts de retenció i/o pèrdua d’aigua en sòtans, patis, etc. A part de ser origen de possibles problemes (mosquits, paneroles, etc.) les rates sovint són atretes per aquesta circumstància.
  • Mantingueu els desguassos tapats, així com en bon estat les connexions a la claveguera, i revisar els paraments segellant escletxes i esquerdes que permeten l’entrada de paneroles.
  • En cas de detectar una plaga en domicilis particulars o comunitats de veïnatge, es recomana contractar els serveis professionals d’una empresa que estigui inscrita dins el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP), la qual determinarà les mesures preventives i reactives més convenients per aplicar en cada cas.