Control d’aus urbanes

El control de les poblacions d'aus urbanes (coloms i altres ocells) té l’objectiu d'evitar o reduir els possibles problemes de salut, urbanístics i les molèsties que ocasionen, vetllant alhora per mantenir un equilibri que permeti la convivència amb garanties de salubritat.

És per això que les actuacions estan orientades a establir plans de control integral d'animals on l'anàlisi de la situació de partida és fonamental per poder aplicar les mesures més adients. Amb aquesta finalitat, l'ajuntament pot informar als veins i propietaris d'immobles, sobre les mesures que cal adoptar i si escau, prendre les mesures oportunes per a que s'acompleixin les directrius marcades des de l'ajuntament.

Recomanacions per a la ciutadania

  • Cal evitar donar de menjar als coloms en espais d’ús públic. El fet de no donar-los de menjar ajuda a controlar-ne l’excés de població. L'alimentació de coloms en espais públics no està permesa, pels efectes que té en la població aquestes aus i en l'entorn, i pot ser sancionada amb una multa.
  • Cal mantenir les nostres cases en bon estat. Evitar que hi hagi espais on puguin fer-hi el niu. L’Ordenança reguladora de la tinença d’animals al municipi de Gavà regula aquesta obligació, i el seu incompliment pot ser sancionat amb una multa.
  • Cal informar l’Ajuntament quan detectem un lloc on els coloms ocasionin molèsties.