Declaració de principis

La preservació del medi ambient i fer dels carrers de Gavà un lloc que faciliti les relacions ciutadanes i el passeig són algunes de les prioritats que des de fa anys té marcades l'Ajuntament de Gavà.

Per això s'han fet campanyes i actuacions que incideixen en aquesta qüestió: l'ampliació de la zona de vianants, aparcaments municipals subterranis, entrada en servei del Gavabús, i creació de carrils bici en són un clar exemple.

Però també s'han fet i es continuaran fent campanyes per conscienciar els ciutadans de la necessitat de fer un bon ús del cotxe, utililitzar els transports públics i gaudir del ric patrimoni natural que té Gavà, a peu o en bicicleta.


La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura té com a prioritat conscienciar l'opinió pública sobre la necessitat d'impulsar uns nous hàbits de mobilitat urbana que maximitzin els desplaçaments a peu i en transport públic per evitar o, si més no, minimitzar els efectes negatius que es deriven de l'ús inadequat del vehicle particular a la ciutat. Amb aquesta premissa, a la tardor es es desenvolupen un seguit d'accions que tenen com a objectius:

    -Estimular un comportament cívic en relació amb l'ús del vehicle motoritzat que sigui compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, amb la protecció de la qualitat de l'aire, la prevenció d'emissió de gasos amb efecte hivernacle, la reducció del soroll i el consum racional dels recursos energètics.

    -Sensibilitzar el ciutadà sobre l'impacte del transport sobre el medi ambient i informar-lo de les diferents modalitats.

    -Posar en marxa opcions alternatives a l'ús del vehicle particular.

    -Oferir als gavanencs i gavanenques la possibilitat de redescobrir la seva ciutat i el seu patromoni històric i cultural d'una manera relaxada, saludable i respectuosa amb el medi ambient.

Una mobilitat sostenible i segura només serà possible amb la planificació equilibrada i sostenible del territori, la limitació de la circulació motoritzada i la promoció del transport públic.