Codi de Bon Govern

El Ple de l'Ajuntament va aprovar el mes de febrer de 2021 per unanimitat el Codi Ètic de Conducta i Bon Govern, el qual estableix els principis que regiran l'acció de govern, com el respecte als drets fonamentals, l'exercici de les funcions de representació pública amb la dignitat que exigeix la imatge de l'Ajuntament; la integritat; l'exemplaritat, l'honestedat i desinterès subjectiu; el respecte i la igualtat de tracte, l'objectivitat, imparcialitat, independència i neutralitat, i la lleialtat i sentit institucional. Aquest document reforça el Codi de Bon Govern subscrit el 2016 per part de l'alcaldessa, els regidors i regidores del Govern Municipal i el personal eventual de confiança.


Codi de Bon Govern