Responsabilitat de les persones titulars del dret funerari

  • Els /les titulars dels drets funeraris seran responsables i aniran al seu càrrec el manteniment del nínxol, columbari o altres construccions funeràries, així com els danys i desperfectes que com a conseqüència de la seva acció puguin causar en les construccions del cementiri i en les altres construccions funeràries.
  • La col·locació de làpides i altres elements permesos sobre els nínxols requerirà l'obtenció prèvia d'autorització municipal. La col·locació i manteniment d'elements decoratius en els nínxols i columbaris seran a càrrec de les persones titulars.
  • Quan sigui necessari, caldrà liquidar els drets fiscals municipals establerts a l'Ordenança fiscal núm. 11.