null Més de 58 milions d’euros per abordar la recuperació social i econòmica i els projectes estratègics de la ciutat

• Els comptes mantenen el nivell de despesa sense incrementar la pressió fiscal i reduint el deute • Es prioritzen les polítiques de benestar i educació, i el manteniment i millora de l’espai públic • Es garanteix l’avanç de projectes estratègics per garantir el dret a l’habitatge i generar nous espais de transformació urbana i d’activació econòmica en un territori equilibrat i sostenible


El pressupost de l’Ajuntament de Gavà per a 2022 manté el nivell de despesa del present exercici, situant-se en 58.341.063 euros. Una xifra que permetrà afrontar els tres principals reptes de la ciutat: combatre els efectes de la pandèmia i treballar per una recuperació justa, garantir les polítiques de benestar i manteniment de l’espai públic, i avançar en els projectes estratègics de transformació de la ciutat. Tot això sense incrementar la pressió fiscal i reduint el deute.

El Ple Municipal ha aprovat avui els comptes, una setmana després d’haver estat presentat a la ciutadania en Audiència Pública, amb els vots a favor del PSC, l’abstenció de PP, Junts per Gavà i Podemos i el posicionament en contra de Ciutadans i ERC.

La distribució de la despesa prioritza les persones i els serveis i equipaments que es posen al seu abast, així com les polítiques que garanteixin el bon funcionament d’una ciutat neta, segura i cívica i amb un espai públic de qualitat.

El pressupost de 2022 destaca així pel seu component social. El 30% de la despesa consolidada es destina a les polítiques adreçades a garantir el benestar de les persones, reforçant el suport a aquelles a qui la pandèmia ha deixat en major situació de vulnerabilitat. També destaca l’aposta per l’educació i per la joventut, i perquè Gavà continuï abanderant el compromís amb el feminisme i la defensa dels drets de les persones LGTBI.

Al manteniment i millora de l’espai públic i els equipaments, i a la millora dels barris es destina el 24% de la despesa. Una consignació que ha de permetre que la ciutadania continuï gaudint d’una ciutat de qualitat, accessible i integradora i d’uns serveis eficaços que permetin viure el dia a dia en les millors condicions. Es continua així amb la implementació del nou model de recollida i gestió de residus, es procedeix a la remodelació integral de l’enllumenat de la via pública, i es posen en marxa noves intervencions per a una mobilitat sostenible i per a la millora i naturalització dels barris.

La seguretat ciutadana suposa el 8,7% dels recursos, per comptar amb una policia municipal més propera i eficaç, amb una major dotació de personal, i amb la tecnologia necessària, com ara càmeres de vigilància amb lectura de matrícules.

Consolidades aquestes despeses, els comptes municipals també s’orienten a la transformació urbanística, la preservació del territori i la transició ecològica i, per altra banda, al desenvolupament econòmic i l’economia circular.

Al primer àmbit es destina prop del 4,5% del pressupost, per consolidar un model de ciutat sostenible ambientalment, saludable i equilibrada. Una ciutat que protegeix l’entorn, dona solucions a les necessitats d’habitatge de la ciutadania, i genera nous espais de transformació urbana i activació econòmica.

Ho farà amb el desplegament del Pla Local d’Habitatge, amb el desenvolupament progressiu de sectors urbanístics –Gavà Ponent, Roca, Resintex i Llevant Mar-, i de nous espais econòmics, ambientalment sostenibles i innovadors, com el sector Els Joncs i el sector Roca. També impulsant projectes que transformaran la ciutat ja consolidada, com la remodelació dels carrers Vandellòs i Ametlla, a Gavà Mar, i Santa Teresa i Tresols, al nucli urbà. Unes intervencions que s’afegeixen a la transformació de la C-245, al projecte de reforma de l’avinguda Eramprunyà i la plaça Catalunya, a la creació de la primera escola bressol municipal, i a la consolidació de la masia de ca n’Horta, emmarcada en el projecte Barcelona-Gavà-Natura.

Les polítiques de reactivació econòmica suposen prop del 7% de la despesa. Una partida adreçada a contribuir a la recuperació de l’ocupació, a donar suport al teixit empresarial i comercial, i a  continuar impulsant l’economia circular, la innovació i la projecció de Gavà a escala internacional.

Per altra banda, les despeses de personal municipal preveuen un augment del 6,23% corresponent als increments legalment previstos, la inclusió de vacants i contractes per programa que els darrers anys no s’ha pogut pressupostar per contenció de la despesa corrent, i el creixement fruit de l’impuls de nous projectes.

Així mateix, les despeses en béns i serveis augmenten el 2,50%, i les transferències corrents el 2,87%. Estan destinades a finançar els serveis que presten les empreses municipals –una aportació de 10.860.000 a PRESEC i 954.743 a GTI– i a consolidar les subvencions i els ajuts a la ciutadania.

 

1 milió menys de deute

Els estalvis acumulats permeten continuar amb la reducció del deute municipal.  Entre 2021 i 2022 es preveu una reducció del deute en 1.074.000 euros, amb una ràtio que passarà dels 428 euros per habitant el 2021 a 402 euros a finals de 2022.

La ràtio legal d’endeutament passarà així del 37,31% el 2021 a un 33,81% l’any 2002, molt lluny del 110% del límit establert per la Llei d’Hisendes Locals, sent aquest  el millor indicador de la solvència dels comptes municipals i la seva capacitat per mobilitzar recursos per a donar serveis i prestacions a la ciutadania de Gavà.

 

Congelació fiscal

 

Els estalvis importants en la càrrega financera, fruit de la progressiva reducció del deute municipal gràcies a una gestió rigorosa i eficient, permeten consolidar els recursos destinats a les polítiques socials, que s’han reforçat des de l’esclat de la pandèmia, sense apujar la pressió fiscal.

En 2022 es congelen la totalitat d’impostos i taxes municipals. Es mantenen les ajudes a diferents col·lectius i s’amplien els beneficis fiscals.

Així, l’IBI, que registra la segona congelació consecutiva i la quarta en els últims cinc anys, incorpora una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’import per als habitatges  que instal·lin sistemes d’aprofitament elèctric o tèrmic de l’energia solar. Se suma  a beneficis ja existents en altres tributs per incentivar la instal·lació de fonts d’energia netes i renovables, i la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

També s’inclouen incentius a la millora de l’ampliació d’habitatge públic, com ara l’exempció de la taxa per ocupació de l’espai públic a les obres destinades a la construcció o reforma d’habitatges de protecció oficial, tant en règim de compra com de lloguer.

Els ingressos per impostos directes disminueixen l’1,72%, davant la incògnita de com afectarà a la recaptació final la nova fórmula de càlcul en l’impost de la plusvàlua. També disminueixen les previsions d’ingressos patrimonials en ajustar-se a les concessions que realment s’executaran sobre elements del patrimoni municipal.

Les aportacions d’altres administracions creixen el 19,53%,  bàsicament per l’increment en la participació de tributs de l’Estat. També augmenten els ingressos provinents de la Diputació de Barcelona en incloure’s el Pla de resiliència en l’anualitat de 2022.

 

LES PRIORITATS DEL PRESSUPOST

 

BENESTAR, EDUCACIÓ I CULTURA. POLÍTIQUES FEMINISTES.

4.611.469,81 euros

 • Un pressupost social per a la recuperació
 • Ajuts socials (habitatge, alimentació i d’emergència) i beques i ajuts a infants de famílies en situació de risc. Més de 570.000 euros.
 • Atenció i cura de les persones grans. Desplegament del nou model d’atenció domiciliària i reforç del servei de teleassistència amb prop d’1 milió d’euros. També es continuarà impulsant el Fòrum G3 i s’elaborarà un pla de la soledat.
 • Aposta per la inclusió, continuant amb la implantació del Pla Local per a les Persones amb Discapacitat.
 • Cura de la salut mental, de la mà de la Taula de la Salut Mental de Gavà.
 • Servei de mediació per a la gestió de conflictes comunitaris,  i plans de dinamització de barris, per a una millor convivència i per la resolució de conflictes amb la participació del veïnat.
 • L’educació i la joventut, les prioritats
 • Beques als centres educatius per contribuir a la digitalització, la innovació educativa i a la reducció de la segregació. Amb un import global de més de 200.000 euros.
 • Suport als joves, amb els serveis i programes oferts a La Casa Gran i potenciant un oci alternatiu de la mà d’educadors juvenils.
 • Gavà feminista i defensora de les persones LGTBI
 • Campanyes, acció i educació per lluitar contra la violència masclista i la LGTBIfòbia.
 • Reforç del circuit d’atenció a les víctimes.

Altres línies d’intervenció:

 • Suport a les entitats.
 • Defensa dels Drets Humans i suport a les entitats i projectes de cooperació internacional.
 • Foment de la participació ciutadana per a la definició  de les polítiques i actuacions municipals. En 2022 s’obrirà la quarta edició del programa Junts Fem Barri.

 

MANTENIMENT I QUALITAT DE L’ESPAI PÚBLIC I ELS BARRIS. SEGURETAT CIUTADANA.  16.033.323,12 euros

 • Per a un espai públic de qualitat, accessible i integrador

A través de l’empresa municipal PRESEC es garanteix el manteniment i neteja de l’espai públic i els equipaments, així com la senyalització viària i el muntatge d’infraestructures per a la celebració d’activitats.

PRESEC preveu un pressupost de 13,3 milions d’euros, un increment del 3% respecte al 2021. L’aportació municipal és de 10,8 milions.

Principals actuacions:

 • Millora dels serveis de neteja viària: reforç dels processos de neteja amb aigua amb alta pressió, més recursos per a la neteja de parcs i jardins i reforç del servei en dies festius.
 • Naturalització dels espais urbans i foment de la biodiversitat: ampliació de la telegestió per a un millor aprofitament de l’aigua de reg, i nova aplicació informàtica en la gestió de l’arbrat per programar de manera individualitzada els tractaments fitosanitaris biològics, la poda  i la reposició dels exemplars malalts.
 • Detecció d’incidències més àgil amb la posada en marxa d’un servei específic i un canal de Whatsapp obert a la ciutadania.
 • Continuïtat del desplegament del model de recollida i gestió de residus municipal: consolidació del servei de recollida porta a porta dels residus comercials i domiciliaris i renovació de la flota amb la incorporació de 3 vehicles elèctrics i 4 camions propulsats amb gas natural.
 • Per un espai públic i uns equipaments més eficients i sostenibles
 • Renovació integral de l’enllumenat públic, amb la substitució de 6.295 llumeneres per LED i la reforma de les instal·lacions amb una inversió d’1,7 milions d’euros.
 • Instal·lació de plaques fotovoltaiques a 8 equipaments municipals.

Altres intervencions:

 • Asfaltat de carrers i camins agrícoles.
 • Obres de manteniment i de millora a escoles públiques durant l’estiu amb una dotació de 200.000 euros.
 • Per una mobilitat sostenible
 • Reforç del transport públic en autobús.
 • Nou aparcament al carrer de la Ciència (entorn de la C-245).
 • Implementació d’espais segurs per a la bicicleta, donant cabuda al nou servei E-bicing.
 • Dispositiu de mobilitat d’estiu.
 • Pla de manteniment integral de la senyalització horitzontal per millorar la seguretat.

 

 • Protecció Civil, prevenció d’incendis forestals i platges
 • Usos i serveis de temporada de platges.
 • Tancament del nou document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).
 • Reforç de les tasques de manteniment i vigilància per prevenir el risc d’incendis forestals.

 

 • Salut Pública
 • Creació de l’oficina de drets dels animals i increment de les partides destinades a promoure la tinença responsable.
 • Millora del programa de control de plagues i la comunicació a la ciutadania.
 • Programa de seguretat alimentària: actualització del cens de comerç minorista i restauració, i més vigilància i inspeccions als establiments, especialment els dels serveis de temporada.
 • Reforç de les partides destinades a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor es continuarà amb l’optimització de la gestió de consultes i tramitació de queixes.
 • Nou projecte d’ampliació del Cementiri Municipal, amb la creació d’un espai de dol perinatal i millores de connexió. Millora de la gestió amb el canvi i integració dels aplicatius utilitzats.

 

SEGURETAT CIUTADANA

 • Ampliació de la plantilla de la Policia Municipal i reforç de la proximitat.
 • Modernització tecnològica: ubicació de càmeres de vigilància amb lectura de matrícules, implantació d’eines informàtiques de gestió policial i noves funcionalitats de l’APP de Seguretat Ciutadana.

 

URBANISME, HABITATGE, OBRES I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL.   1.367.576,28 euros

Es prioritzen actuacions estratègiques que abordaran la problemàtica de l’habitatge, la lluita contra el canvi climàtic i l’impuls de polítiques de creixement urbanístic i de reactivació econòmica sostenible.

 • Garantint el dret a l’habitatge a partir del desplegament del Pla Local d’Habitatge 2021-2026. Les accions que desenvoluparà l’empresa municipal GTI amb un pressupost de més de 965.000 euros, amb l’actuació coordinada dels agents implicats i el suport econòmic i tècnic de les administracions supramunicipals, són:
 • Constitució del Servei Municipal d’Habitatge i reforç del Servei d'intermediació en deutes d'habitatge. Per prevenir el risc de pèrdua de l’habitatge es destinaran més de 41.000 € a ajudes i 15.000 € a assistències tècniques. També s’oferirà suport per accedir a les subvencions i ajuts existents (720.000 euros i 465 famílies beneficiàries en 2021).
 • Atenció a la pobresa energètica, millorant l’eficiència energètica i promovent la rehabilitació d’edificis i barris vulnerables.
 • Accions d’innovació i transició verda a l’habitatge i a la rehabilitació, i entorns verds saludables.
 • Ampliació de l’habitatge assequible i social, controlant el ritme de desenvolupament, la promoció d’habitatge públic per part d’operadors privats i socials per a lloguer social. En 2002 s’iniciarà l’adjudicació de la segona promoció d’habitatge públic de can Ribes, que per primera vegada inclourà el règim de lloguer. Una línia de treball que tindrà continuïtat amb noves promocions d’habitatge de protecció de lloguer i dotacional.
 • Captació d’habitatge destinat al lloguer assequible i social.
 • L’urbanisme com a instrument de protecció social i ambiental
 • Elaboració estudis necessaris per donar continuïtat al model de ciutat sostenible, que protegeix la biodiversitat, camina cap al residu zero i la neutralitat climàtica, i genera noves oportunitats econòmiques i d’ocupació en el camí a la transició ecològica de l’economia.
 • Pla de xoc per reduir els terminis de llicències, davant l’augment experimentat aquest 2021, símptoma de reactivació econòmica.
 • Desenvolupament de sectors urbanístics -Gavà Ponent, Espai Roca, Resintex i Llevant Mar- que comportaran millores socials, ambientals, urbanes i econòmiques.
 • Implantació d’indústria ambientalment sostenible i innovadora (sector Els Joncs i sector Roca).
 • Projecte executiu de la infraestructura verda Barcelona-Gavà-Natura, node de connexió entre la ciutat consolidada, el parc del Garraf, el Parc Agrari i el litoral.
 • Obres per a una ciutat més resilient i adaptativa
 • Finalització de les obres de la C-245 pacificant una artèria principal que prioritza el transport públic, el vianant i la bicicleta.
 • Redacció dels projectes de transformació dels carrers Vandellòs i Ametlla, que protegiran la pineda i fomentaran la mobilitat sostenible.
 • Millora dels carrers Santa Teresa i Tresols.
 • Redacció del projecte de reforma de l’avinguda de l’Eramprunyà i la plaça Catalunya (1a fase).
 • Naturalització i adaptació del verd urbà creant espais de resiliència a les onades de calor i de relació i convivència.
 • Projectes per millorar l’accessibilitat en els entorns de les parades de bus i l’ampliació del Cementiri Municipal.
 • Nova Escola Bressol municipal.
 • Consolidació de la Masia de ca n’Horta.
 • Cap a una ciutat verda i climàticament neutra
 • Promoció de la comunicació i l’educació ambiental. Dinamització de la Xarxa de les Escoles Verdes.
 • Cicle de l’Aigua: ampliació de l’ús d’aigües regenerades, projectes per a la millora de la gestió de l’aigua i la seva qualitat als espais naturals, inventari de recursos hídrics i pla de gestió sostenible dels aqüífers municipals.
 • Defensa i salvaguarda del Parc Agrari i impuls de la millora d’infraestructures agrícoles i de drenatge per minimitzar l’impacte de les inundacions.
 • Pla d’estabilització de les platges.
 • Impuls de les fonts energètiques renovables, iniciant projectes per al foment de fotovoltaiques a equipaments i al parc d’habitatge de nova implantació.
 • Promoció de l’ús de la biomassa per escalfar els equipaments municipals.
 • Pla de preservació de la biodiversitat de Gavà.
 • Millora dels camins i divulgació dels entorns naturals. Nova App d’itineraris verds.

 

GOVERNANÇA, GESTIÓ INTERNA, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE, PROJECCIÓ DE LA CIUTAT i ESPORTS.    7.297.922,42 euros

Desenvolupament Econòmic Sostenible, Projecció de la Ciutat i Esports

Els serveis municipals acompanyaran l’activitat econòmica i l’ocupació en aquest temps de reactivació econòmica per fomentar un model sostenible i d’oportunitats per a tota la ciutadania.

 • Empresa i ocupació

Parteix amb una assignació municipal de 203.000 euros, si bé moltes de les actuacions venen finançades per programes d’administracions supramunicipals. En aquest àmbit s’executen anualment una mitjana d’1,5 milions d’euros externs.

 • Serveis d’Ocupació. Des del CSO Rosa Luxemburgo pivoten tots els serveis adreçats a les persones en situació d’atur, especialment als col·lectius més vulnerables: formació, capacitació i intermediació en les ofertes de feina.
 • Emprenedoria i creació d’empreses. Acompanyament a les iniciatives emprenedores i serveis com l’StartinG: viver i coworking d’empreses. Continuïtat del projecte Talent a les Aules per fomentar els valors de l’emprenedoria entre els joves estudiants.
 • Suport al teixit productiu. Continuïtat del programa Made in Gavà: formació, visites de prospecció, informació i creació de xarxes.
 • Posada en marxa de la Unió de Cooperadors, el nou centre de referència per a la innovació socioeconòmica de Gavà.
 • Comerç, Turisme i Fires
 • Suport al sector comercial i la restauració per contribuir a la sostenibilitat, professionalitat, digitalització i dinamització d’activitats a la ciutat.
 • Represa de la Fira d’Espàrrecs, que celebra els 90 anys, i GastroGavà.
 • Campanya de Nadal i Mercat de Sant Nicasi.
 • Recursos per gestió, promoció i dinamització dels mercats municipals, i per a la sostenibilitat amb el certificat de gestió ambiental EMAS.
 • Dinamització dels mercats de pagès i promoció del producte de proximitat.
 • Pla Estratègic de Comerç Zona Delta
 • Desenvolupament d’un model de turisme sostenible.
 • Oficina de Desenvolupament Sostenible.

Amb una assignació de 705.000 euros, l’Oficina ODS Innova aplega tots els projectes vinculats amb la innovació, l’agenda 2030, l’aplicació transversal dels ODS, l’estratègia internacional de la ciutat, i programes europeus.

 • Continuïtat de l’estratègia Gavà Circular amb Cetaqua i Aigües de Barcelona, de la jornada “Per una economia circular i competitiva”, i del Hub ECCUS (Economia Circular i Ciutats Urbanes Sostenibles).
 • Desenvolupament del projecte Gavius, liderat per Gavà i finançat amb fons europeus.
 • Projecte URBACT-Biocanteens, emmarcat en l’Estratègia per una alimentació sostenible, accessible i saludable.
 • Programa europeu Intelligent Cities Challenge (ICC).
 • Gavà, ciutat esportiva

Amb una assignació d’1.962.429,00 €, s’aposta de forma ferma en la potenciació  de la pràctica esportiva i l´activitat física per a tota la ciutadania. S’estableixen sis línies d’actuació:

 • El foment de l’esport en edat escolar. Amb projectes, programes i millora dels equipaments esportius i foment dels esdeveniments esportius es pretén seguir donant suport a les activitats esportives en horari escolar i extraescolar, a l’educació en valor a través de l´esport, a vincular els esdeveniments esportius a les escoles i clubs de la ciutat, i a la educació en la igualtat.
 • L’ús de les instal·lacions esportives i del territori i foment de la vida saludable redirigint espais i carrers de la ciutat per la pràctica esportiva i redissenyant el seu ús
 • L’esport com a eix de cohesió social, fomentat l´activitat física en segments de població amb més dificultats i entre els adolescents.
 • Suport als clubs de la ciutat, pels esports federats i no federats, a l´esport professional,i al d´alt rendiment, i per la integració total de la dona en el món de l´esport.
 •  La projecció del municipi amb esdeveniments esportius, amb una programació regular.
 • L’esport com a motor econòmic del municipi amb l’impuls de grans projectes com la Ciutat Esportiva de can Torelló, el Centre de Mar i Les Massotes.

 

Governança i Gestió Interna

El pressupost de 2022 s’incrementa un 10% per avançar en la implementació del Pla d’Innovació i Reactivació Econòmica post-COVID, en la transparència a través de la consolidació dels projectes de govern obert, i assolir la màxima eficiència en la gestió municipal.

 • Aposta per la proximitat
 • Programa Alcaldia als barris
 • Regidories de barri
 • Transparència, atenció a la ciutadania i retiment de comptes
 • Millora de les plataformes web de transparència, dades obertes, pressupost i seu electrònica.
 • Nous programes de gestió de comptabilitat i de recursos humans per millorar l’eficàcia i l’eficiència.
 • Agilització de la tramitació electrònica i consolidació del servei OAC 360 per fer-la més accessible a la ciutadania.
 • Impuls de la contractació i licitació electrònica per avançar en la creació d’un nou portal més potent i transparent.