null El sector de Llevant Mar permet obtenir més espai per habitatge públic a Gavà

. L’Ajuntament aprova el text refós que dóna llum verda definitiva al projecte . La nova ordenació preserva l’entorn natural, amplia l’espai públic, millora Gavà Mar i inclou espai per a nous equipaments . Es protegeix i restaura el sistema dunar i la pineda i es destina el front litoral a usos públics, habilitant un nou tram de passeig Marítim . Les edificacions se situen en la franja més propera a l’avinguda Europa, incloent-hi el trasllat de les ja existents


El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el Text Refós per a la modificació del Pla Parcial de delimitació del sector de Llevant Mar, que havia estat aprovat inicialment en sessió celebrada el 25 de febrer i definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme el 27 de setembre. Aquest tràmit dóna la llum verda definitiva el desenvolupament del sector.

El Text Refós incorpora una reserva per a habitatge protegit derivada del sostre residencial de nova implantació que contempla el planejament. Atès que el pla preveu 1.037 m2 de sostre residencial de nova implantació, d’acord amb la legislació cal que un 40% d’aquest sostre sigui per a habitatge protegit. D’aquesta manera, el sector permetrà obtenir 415 m2 de sostre d’habitatge protegit. Aquesta superfície equival a 5 habitatges, que es destinaran a règim de lloguer i es reubicaran en zones de la ciutat previstes en el Pla Local d’Habitatge.

Llevant Mar ocupa una extensió de més de 117.000 metres quadrats, delimitada pel carrer de l’Escala a l’est, l’autovia C-31 al nord, la platja al sud, i el carrer de Begur a l’oest.

La modificació aprovada suposa una millora significativa de l’ordenació vigent quant a la preservació i recuperació del valor paisatgístic i natural del sector per posar-lo a l’abast de la ciutadania. Una millora compatible amb la creació de nou habitatge, usos hotelers i equipaments públics.

El nou sector de Llevant Mar modifica un planejament urbanístic de 1990 després del treball conjunt realitzat entre l’Ajuntament, la Generalitat i la propietat. No només incorpora tots els requeriments legals sinó també altres aspectes que el fan coherent amb el model de ciutat de Gavà, caracteritzat per un desenvolupament progressiu, equilibrat i sostenible.

Aspectes més destacats del nou planejament:

  • Dona compliment a la Llei de Costes, eliminant edificacions existents (apartaments Ibiza) a la franja de 100 metres de domini públic marítim. Així, el front litoral es reserva per a sòls públics.
  • Permet la recuperació ambiental del sistema dunar ubicat a la franja marítima, actualment malmès.
  • Delimita els sòls edificables en les zones amb menor valor ambiental i amb una ordenació que minimitza l’ocupació del sòl.
  • Es preserva el 70% de la superfície de pineda.
  • Determina la cessió a l’Ajuntament d’uns 18.000 m2 de sòl per a equipaments públics.
  • Permet l’arranjament del tram costaner amb respecte a l’ecosistema, foment de la mobilitat sostenible i priorització de l’espai públic.

 

Un gran parc dunar, passeig Marítim i corredors verds

La intervenció contempla la preservació del sistema dunar en un gran espai lliure en 500 metres del front marítim de Llevant Mar, en coherència amb la preservació d’aquest patrimoni natural al llarg de tot el litoral gavanenc.

Això serà possible amb l’enderroc de les edificacions existents (apartaments Ibiza), que seran reubicades. El seu trasllat permetrà alliberar de construccions la franja de 100 metres des del domini públic marítim terrestre.

 

 

Es dona així continuïtat al que, en el futur, ha de ser un espai continu, natural i de passeig, com s’ha anat executant en altres sectors de Gavà Mar. S’habilitaran un tram de passeig Marítim per als pas de vianants i bicicletes, limitant la mobilitat als vehicles de servei.

La zona dunar connecta amb la resta de Llevant Mar i morfològicament amb les pinedes de l’altre costat de l’autovia a través d’un nou corredor. El corredor s’ubica entre el carrer de Pals i el límit del sector i al costat del pont de la C31. Té una amplada entre 120 i 150 m i funcionarà com a connector ecològic entre el front litoral dunar i els espais lliures als marges de l’autovia, mantenint i recuperant el 70% de la superfície de pineda existent. Una pineda que actualment presenta deficiències en la seva conservació i usos inadequats.

 

 

NOUS EQUIPAMENTS

 

Dels 117.700 metres quadrats del sector, prop de 85.000 es destinaran a sòl públic (un 73%). D’aquests, 35.000 es destinaran a la construcció de tres nous equipaments municipals. S’ordenen principalment entre la franja de l’autovia i l’avinguda d’Europa, si bé també es reserva un espai per a un petit equipament integrat al corredor verd. La seva funcionalitat i volumetria es concretarà en un Pla Especial.

 

 

SÒL EDIFICABLE PRIVAT

 

Prop de 33.000 metres quadrats es destinaran a la construcció de 225 habitatges privats i a usos residencials-hotelers.

 

Quant als habitatges, es proposen edificacions aïllades, alineades a l’avinguda Europa i amb obertura al front marítim. Seran de planta baixa+4 o de planta baixa+3. Se situaran de manera integrada a la pineda, evitant que formin fronts continus construïts al llarg de carrers. Així es vol preservar l’ecosistema autòcton i evitar un efecte de barrera paisatgística. La superfície de parcel·la no edificada conservarà com a mínim el 40% de la pineda existent, i els arbres afectats hauran de ser replantats.

 

L’edificació també preveurà un possible augment del nivell del mar a conseqüència del canvi climàtic. Així, es proposa una tipologia de construcció amb soterranis situats per sobre de la cota de nivell del mar. La cota dels habitatges coincidirà amb la màxima existent a l’avinguda Europa. En aquest sentit es mantindrà la topografia i s’empraran sistemes de construcció en sec, sostenibles i elevats respecte el terreny.

 

Per a l’edificació d’ús hoteler residencial, es reserva una superfície de prop de 17.000 metres quadrats. S’aixecarà a l’espai que actualment ocupa el carrer de Pals, que s’elimina totalment, per tal d’afectar la mínima superfície de pineda.

 

 

MOBILITAT SOSTENIBLE

 

El planejament comprèn els espais reservats per a la xarxa viària, i l’estacionament de vehicles en superfície, així com per a vies cíviques reservades als pas de vianants.

 

Els vials de l’av. Europa, i els carrers Begur i Tellinaires tindran calçades pavimentades reservades per a vehicles que s’ajustaran al màxim a les zones pavimentades actuals, per evitar la impermeabilització de més sols.

 

Quant al carrer de l’Escala, serà de prioritat de vianants, i també s’evitarà la pavimentació de nous sols. Cal fer notar que el disseny dels carrers de Llevant Mar es farà en coherència amb els criteris del Pla Director de l’Espai Públic a Gavà Mar, que s’està aplicant en les accions dutes a terme fins ara en aquest barri.

 

Així mateix, el nou tram del passeig Marítim promourà els modes actius de desplaçament, amb itineraris per anar a peu o en bicicleta, i eliminant la circulació de vehicles, excepte que siguin de serveis.

 

També es fomentarà l’ús del transport públic. El projecte d’urbanització contempla la creació d’itineraris adaptats i il·luminats a través del sistema de parcs de jardins que enllacin amb les parades d’autobús de l’avinguda Europa.

 

En aquest sentit, els promotors privats es faran càrrec de garantir l’accessibilitat i les condicions mínimes de dotació i confort a les parades de bus. També assumiran la despesa de la prolongació de la línia urbana GA1 per l’avinguda Europa.

 

 

IMPORTANTS MILLORES RESPECTE ELS PLANEJAMENTS ANTERIORS

 

La modificació proposada suposa un important salt qualitatiu respecte el planejament vigent. Aquest es remunta a l’any 1990, atès que la modificació aprovada inicialment l’any 2010 va ser anul·lada pel Tribunal Superior de Justícia per manca de la preceptiva avaluació d’impacte ambiental del plantejament en la documentació del programa d’actuació urbanística. Aquesta anul·lació ha estat una oportunitat de repensar una nova modificació de l’àmbit sota criteris més avançats i ambiciosos de preservació de l’entorn natural i de millora de l’espai públic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llevant Mar, ara

 

 

 

 

Llevant Mar, després