null Els allotjaments turístics a Gavà Mar no podran superar el 5%

Aprovat el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’ús d’aquest tipus d’habitatge a la ciutat


La Junta de Govern local ha aprovat avui el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’ús d’habitatge d’ús turístic al municipi de Gavà. La normativa arriba després de la suspensió, durant un any, de llicències i comunicacions prèvies per a la instal·lació o ampliació d’aquests allotjaments, a conseqüència de l’increment i les problemàtiques que generaven. Actualment, el parc d’aquests habitatges turístics a Gavà és de 223, dels quals 118 es van donar d’alta en el decurs de 2018.

L’alcaldessa, Raquel Sánchez, ha explicat que “durant aquesta moratòria, l’Ajuntament ha elaborat els estudis necessaris per valorar l’impacte d’aquest tipus d’activitats destinades a allotjament turístic, que bàsicament es concentren a Gavà Mar, i per establir una regulació que eviti, tant com sigui possible, les disfuncions que aquestes activitats puguin provocar en el seu entorn”.

La regulació es concreta en el Pla Especial Urbanístic. Un pla que garanteix de manera prioritària el dret fonamental a l’habitatge i, alhora, l’habitabilitat, la convivència i el descans dels veïns; el dret a un medi ambient adequat i equilibrat, la qualitat urbana i la mobilitat sostenible, així com la compatibilitat entre l’exercici del dret a la llibertat d’establiment i l’interès general.

La normativa estableix que els nous habitatges d’ús turístic hauran de complir els requisits següents:

 

  • Que l’ús d’habitatge estigui admès per a la zona corresponent pel planejament vigent.
  • Que l’habitatge no estigui sotmès a cap règim de protecció pública.
  • Que l’habitatge s’hagi implantat legalment i no es trobi en situació de fora d’ordenació.

 

 

 

Fins al 5% dels habitatges de Gavà Mar

 

La pràctica totalitat dels habitatges d’ús turístics es concentren al barri de Gavà Mar, amb un total de 218 habitatges que suposen prop del 98% d’altes. Aquests habitatges es distribueixen a banda i banda de l’autovia de Castelldefels, sent la zona per més propera a la platja, la que registra una xifra més elevada (el 85% del total).

 

D’aquí que el Pla especial estableixi dues zones de regulació: la del barri marítim (zona A), i la resta del municipi (zona B).

 

Així, més enllà de les condicions generals establertes per a tot el municipi, la normativa limita a Gavà Mar els allotjaments turístics al 5% de cada illa de cases (illa cadastral).

 

Raquel Sánchez ha afirmat que “aquesta regulació és coherent amb el nostre model de litoral, de barri marítim, un entorn tranquil, equilibrat i caràcter residencial. I planifica aquest tipus d’activitat a la ciutat d’acord amb els nostres principis i valors quant a desenvolupament del territori”.

 

Els habitatges d’ús turístic legalment implantats en el barri marítim es podran mantenir, i l’Ajuntament oferirà informació actualitzada sobre el cens d’aquests allotjaments. En l’actualitat, la pràctica totalitat dels allotjaments turístics a Gavà Mar s’emplacen en edificacions plurifamiliars (el 99%). Hi ha tres comunitats on el fenomen està més estès, amb un percentatge que oscil·la entre l’11 i el 34% dels pisos.

Destacar que el planejament urbanístic pendent ja delimita una previsió de creixement d’ús turístic/hoteler amb el desenvolupament de Llevant Mar (que reserva una parcel·la destinada a hotel) i del sector de la Marinada on el Pla Director Urbanístic d’Àmbits d’Activitat Econòmica del Delta del Llobregat ja preveu com ús principal el turístic-hoteler, tot reconeixent l’ús residencial ja existent.