null L’Ajuntament de Gavà destina més de 440.000 euros a garantir la igualtat dels infants en l’àmbit escolar

• La convocatòria s’obrirà a primers de setembre i s’allargarà fins al 15 d’octubre
• Les famílies només hauran de fer una única sol·licitud per demanar les beques que els interessin


El Ple de l’Ajuntament de Gavà ha aprovat inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la igualtat de la infància en l’entorn escolar. A la sessió ordinària del 25 de juliol, es va donar llum verda a 6 de les 8 línies d’ajuts per al curs 2019-2020, amb una dotació econòmica de 232.500. Una xifra que s’ampliarà fins als 443.000 euros una vegada s’incorporin la resta d’ajuts adreçats a ajudar les famílies a cobrir les despeses bàsiques en matèria educativa dins i fora de les aules.

La partida més elevada és la destinada a l’adquisició de llibres de text amb una dotació econòmica de 60.000 euros. A banda dels llibres, se subvencionen els quaderns d’activitats; els materials necessaris per a l’alumnat amb necessitats especials amb centres amb SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva); diccionaris i llibres de lectura, i llicències dels llibres digitals o aparells electrònics necessaris per a la seva lectura. L’ajut, que oscil·larà entre el 100% i el 65% de la despesa, va beneficiar el curs passat un total de 599 infants. Les beques destinades a socialització i reutilització de llibres tenen una assignació de 40.000 euros. El seu objectiu és potenciar que els centres educatius sufragats amb fons públics apostin per la socialització no només dels llibres de text i de lectura sinó també altres materials curriculars, inclosos els digitals. El curs passat es van beneficiar d’aquests ajuts 8 centres.

La beca menjador per a infants de les dues llars d’infants públiques, instaurada l’any passat, manté la dotació de 15.000 euros. La finalitat és facilitar a les famílies amb menys ingressos l’accés a aquests centres i afavorir al mateix temps la conciliació familiar i professional. Els ajuts que es donaran seran del 100% i del 50%, seguint els mateixos criteris establerts pel Consell Comarcal i prioritzant els casos de família monoparental, família nombrosa, família o infant amb discapacitat i situacions amb informe de serveis socials. El curs passat es van beneficiar 25 nens i nenes.

Seguint la línia encetada fa uns anys, l’Ajuntament manté la partida destinada a beques per sortides curriculars, mantenint l’import global de 40.000 euros. D’aquesta manera, es garanteix la participació dels infants que per motius econòmics no s’apunten a les sortides o colònies programades per l’escola i que formen part de l’itinerari curricular del curs. El curs 2018-19 es van atorgar 653 ajuts.

També s’han aprovat les bases de les beques per a activitats extraescolars, plenament consolidades, i que tenen una dotació de 55.000 euros. Se subvenciona el cost total o parcial de les quotes de participació en una activitat prestada per alguna AMPA, club esportiu; escola de música, pintura, dansa, arts escèniques idiomes o d’altres similars, amb seu a Gavà, vinculades amb la cultura, l’educació o l’esport. Amb aquesta ajuda, 425 infants van poder fer activitats fora de l’horari lectiu durant el curs passat. Una altra línia d’ajuts són les beques per suport a les SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva), que manté la quantia del curs passat: 22.500 euros. Es tracta d’una ajuda que sol·licita el centre escolar o AMPA que compta amb aquest recurs per poder disposar d’un monitor de reforç en activitats fora de l’horari de classe. La finalitat és oferir un entorn normalitzat i les mateixes oportunitats curriculars a alumnes amb necessitats educatives especials (NEE). El curs passat es van beneficiar els cinc centres que compten amb SIEI al municipi.

El període per sol·licitar el conjunt de beques de suport a l’escolarització s’obrirà l’1 de setembre i s’allargarà fins al 15 d’octubre, a excepció de les beques de socialització i reutilització i les de suport SIEI, en què el termini s’amplia fins al 30 de novembre. Un cop més se simplifiquen els tràmits per a les famílies, que únicament hauran de fer una sol·licitud on podran demanar les beques que els interessin.

Altres ajuts

Les ajudes a l’escolarització també s’estenen a altres conceptes, com ara el complement de les beques menjador que atorga el Consell Comarcal del Baix Llobregat. L’Ajuntament mantindrà la dotació de 60.000 euros que l’any passat va beneficiar 431 infants. També se subvencionarà el menjador a alumnat de Secundària amb una partida de 15.000 euros. El curs passat aquesta ajuda es va atorgar a 60 estudiants. També s’afegeixen les beques per a activitats d’estiu, que s’obriran a partir de la primavera. Les ajudes genèriques per contribuir al pagament dels casals i activitats estan dotades amb 26.000 euros, i les del casal d’agost amb 34.000 euros. També es mantenen les beques de suport a la inclusió en els casals d’estiu per alumnes amb necessitats educatives especials (NEE), dotades amb 26.000 euros. Aquest tipus de beca es concreta en la presència de monitors addicionals per atendre els nois i noies amb NEE.