Sectors Econòmics Predominants

 

L'activitat econòmica de la ciutat de Gavà es fonamenta en el sector serveis, que suposa un 73 % de les empreses, tot i que la indústria segueix tenint un pes important amb un 12 %.

El sector serveis està dominat per les empreses dedicades al comerç, tant al detall com a l'engròs, que aporta una quarta part del total d'empreses.

En el sector industrial, ubicat majoritàriament al Parc Empresarial Gavà, predomina el subsector del metall, amb gairebé una quarta part del total d'empreses, seguit pel químic i del plàstic, amb un 12 % de les empreses.

Pràcticament totes les empreses industrials es basen en la fabricació de productes, a la qual, en un 60% dels casos, afegeixen processos de comercialització i, minoritàriament, de prestació de serveis.

D'altra banda, el sector terciari del Parc Empresarial Gavà engloba empreses que es basen en la realització de processos de distribució i comercialització (el 75 % de les empreses) o, en menor mesura, en la prestació de serveis (el 38 %).

Les empreses dedicades únicament i exclusivament a la prestació de serveis representen un 12 % del total.

El volum d'empreses exportadores és elevat ja que gairebé la meitat de les empreses del PEG tenen una part de la facturació procedent d'exportacions.

Com és habitual, el sector industrial és més exportador que el terciari: un 56 % de les indústries tenen mercats estrangers davant del 36 % de les empreses de serveis.

Tipus d'empreses

El 97 % de les empreses del municipi són petites, de menys de 50 treballadors; un 72,7 % són microempreses, de fins a 5 treballadors, i només un 2,9 % són empreses mitjanes.

Les grans empreses es troben en el sector industrial i concentren la majoria dels treballadors dels polígons.

Les empreses mitjanes i petites ocupen els treballadors del sector serveis (transport, intermediaris del comerç, etc.).

Les petites i les microempreses es concentren al nucli urbà i la principal activitat és el comerç al detall.