Fonts naturals

Les fonts són aigües subterrànies que afloren a la superfície de forma natural o que s’extreuen mitjançant galeries d’infiltració i no són utilitzades amb finalitats comercials ni están connectades a dipòsits o xarxes de distribució pública.

Tenint en compte que les fonts naturals de Gavà tenen una elevada freqüència de pas, l’Ajuntament duu a terme el control de la qualitat de l’aigua dos cops a l’any, i en tots els casos s’ha verificat que l’aigua no és apta per al consum.

Per aquest motiu, cada font ha de tenir un rètol que indica específicament i de forma visible “aigua no apta per al consum”, acompanyat del grafisme corresponent.

 

NOM DE LA FONT

Font de l’Avellanosa

Font del Fangar

Font del Ferro

Font del Mas Vilar

Font de la Salamandra

Font de la Sentiu