PADRÓ D'HABITANTS

Aquí trobaràs tota la informació i accés als tràmits relacionats amb el padró municipal d'habitants. Si no saps quin tràmit és el que necessites o vols saber quina documentació has d'aportar, el nostre xat t'ajuda.

Recorda que també posem a la teva disposició un suport telefònic en horari de dilluns a divendres de les 8 del matí a les 20.00 hores perquè puguis consultar tots els dubtes que tinguis en tramitar electrònicament. 

 • TRÀMITS PADRÓ

         Alta per canvi de domicili

         Alta per naixement

         Baixa per defunció

         Canvi de domicili

         Modificació de dades personals

                 * Tutorial  

         Convivència

         Històric

 • Volants

         Volant d'empadronament individual 

                 * Tutorial 

         Convivència

 • Persones estrangeres:

         Comunitàries i no comunitàries amb residència de llarga durada

         No comunitàries sense residència de llarga durada

 

Aportació de documentació a un expedient de padró iniciat

 • IMPORTANT!

  • En cas de no aportar la documentació requerida, NO es podrà realitzar el tràmit.

  • El tràmit s'ha d'iniciar mitjançant el formulari específic d'aquest catèleg, NO des de la instància genèrica. 

  • Els documents s'acepten en els idiomes oficials: catalá i castellà. En cas contrari s'haurà d'aportar original i la traducció realitzada pel consulat o per un traductor jurat.  

  • NO s'aceptaran fotografies ni captures de pantalla de documents, ni a la tramitació presencial ni a l'electrònica. 

  • Presencialment, totes les autoritzacions i declaracions hauran de tenir signatura original i anar acompanyades de les fotocopies dels documents d'identitat dels autoritzants on apareguin les signatures per comprovar-les.  

  • Les autoritzacions tindran una validesa d'un mes des de la seva signatura. 

  • Electròcnicament, totes les autoritzacions i declaracions hauran de tenir signatura electrònica i anar acompanyades dels documents d'identitat dels autoritzants.

  • Si el canal a utilitzar requereix presentar documentació escanejada, s'ha de tenir en compte que s'han d'adjuntar els documents per separat i íntegres (anvers i revers en un solo document pdf).

  • L'Ajuntament està facultat per sol·licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual en el domicili per comprovar la veracitat de les dades contingudes en el Padró Municipal d'Habitants

 • NORMATIVA 

  • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Instituto Nacional de Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

  • Llei 4/1996, de 10 de gener, por la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règime Local, en relació amb el Padró municipal. 

  • ​​​​​Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.