Gavanenca de Terrenys i Immobles (GTI)

La societat municipal Gavanenca de Terrenys i Immobles SA (GTI) va ser constituïda el 12 d'abril de 1991.

 

El seu objecte social és  la realització de les tasques següents:

  • . El planejament i la gestió urbanística en els casos que sigui designada administració actuant per l'Ajuntament de Gavà.
  • . La gestió del patrimoni municipal del sòl que se li adscrigui.
  • . Promoció, gestió i execució d'obres d'infrastructura i dotació de serveis i equipaments en el terme municipal i en àrees o llocs concrets que l'Ajuntament assenyali.
  • . Promoció i gestió d'habitatges, locals comercials i places d'aparcaments.
  • . Redacció de projectes, promoció, gestió, construcció i explotació d'aparcaments de vehicles, tant soterranis com de superfície.
  • . Utilització i gestió dels bens, tant demanials com patrimonials, que l'Ajuntament li encomani, així com, en el seu cas, la gestió i explotació dels serveis que sobre els mateixos es puguin establir, implantar i prestar.
  • . Promoció, construcció, gestió i venda de tota classe d'edificacions, construccions i instal·lacions industrials.
  • . Administració, arrendament o venda de tota classe d'immobles construïts o adquirits, bé en la seva totalitat o bé per entitats individualitzades.

 

Dades de contacte:

Adreça: Ajuntament de Gavà. Plaça de Jaume Balmes, s/n.

Telèfon: 93 263 91 27

Correu electrònic: gti@gava.cat