Gavanenca de Terrenys i Immobles (GTI)

Gavanenca de Terrenys i Immobles SA (GTI) és una societat municipal i medi propi de l'Ajuntament de Gavà que treballa per l'habitatge social i assequible, la cohesió social i la mobilitat sostenible al municipi. Així mateix, la societat té la condició d'entitat urbanística especial segons la legislació aplicable, i gestiona el Servei Municipal de l'Habitatge de Gavà.

El planejament i la gestió urbanística en els casos que sigui designada administració actuant per l'Ajuntament de Gavà i la redacció d'estudis, informes i/oprojectes en aquells àmbits o sectors considerats estratègics per part de la Corporació Local i/o en aquells àmbits on la societat consideri adient la promoció del sòl atesa la seva participació en l'estructura de la propietat, previ acord municipal en aquests dos últims supòsits. 

  • La gestió del Patrimoni Municipal del Sòl i d'Habitatge que se li adscrigui.

La gestió del servei municipal d'habitatge i l'execució del Pla Local d'Habitatge, així com les acciones d'innovació i transició verda en l'habitatge i l'edificació. 

La remodelació de zones urbanes mitjançant la promoció de la rehabilitació del parc d'habitatges. 

La investigació, l'assessorament i l'elaboració d'estudis, informes i activitats tècniques relacionades amb l'urbanisme, l'habitatge, la cohesió social, la mobilitat sostenible i el patrimoni de sòl i d'habitatge.

La implementació i promoció d'instruments d'ordenació de l'aparcament, així com la gestió d'estratègies per a l'establiment de la mobilitat sostenible. 

Promoció, gestió i execució d'obres d'infraestructura i dotació de serveis i equipaments en el terme municipal i en àrees o llocs concrets que l'Ajuntament l'encomani. 

Redacció de projectes, construcció, promoció, gestió i administració de tota classe d'edificacions, construccions i instal·lacions, incloent-hi la gestió d'habitatges, locals comercials i places d'aparcament de vehicles, tant soterranis com de superfície. 

Utilització i gestió dels béns, tant demanials com patrimonials, que l'Ajuntament li encomani, i la gestió i explotació dels serveis que sobre els mateixos es puguin establir, implantar i prestar.

Administració, arrendament o venda de tota classe d'immobles construïts o adquirits, bé en la seva totalitat o bé per entitats individualitzades.

 

 

Dades de contacte:

Adreça: Ajuntament de Gavà. Plaça de Jaume Balmes, s/n.

Telèfon: 93 263 91 27

Correu electrònic: gti@gava.cat