TRABAJA CON NOSOTROS

La Policia Municipal de Gavà ofereix la possibilitat de treballar per a la ciutat i per les persones amb les següents funcions:

 

 • Protegir les autoritats i custodiar els edificis, les instal·lacions i les dependències de la corporació local.

 • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació.

 • Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.

 • Exercir de policia administrativa per garantir el compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, d'acord amb la normativa vigent.

 • Exercir de policía judicial d’acord amb la normativa vigent.

 • Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d'actes delictus.

 • Col·laborar amb les forces o els cossos de seguretat de l'Estat i amb Mossos d’Esquadra en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes quan siguin requerides a fer-ho.

 • Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerides a fer-ho.

 • Vigilar els espais públics.

 • Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d'acord amb el que disposen les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.

 • Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l'entorn.

 • Executar actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.

 • Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d'acord amb la legislació vigent, els sigui encomanada.