TEXT EXEMPLE PLANTILLA

En etapa postobligatòria, per cursar batxillerat, hi ha 5 centres que imparteixen aquest nivell educatiu. També hi ha oferta de cicles formatius de grau mitjà i superior a dos centres, un públic i l’altre privat-concertat.

Juntament amb aquests centres, hi ha dos centres privats a la ciutat.