Espacios de transparencia

D'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, drets d'accés a la informació pública i bon govern, aquest espai sistematitza els indicadors relatius a aquesta llei que regula les obligacions de publicitat activa, el dret al ciutadà a accedir a la informació i els principis i obligacions de caràcter ètic dels responsables públics.