Informació de l'entitat i òrgans de contractació

- Alcalde o alcaldessa: contractes d'obres, subministrament, serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius especials i contractes privats, quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, ni la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys.

Correspon també l'adjudicació de concessions quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, ni l'import de tres milions d'euros, i els contractes menors.

Tot això sense perjudici de les delegacions que efectuï, com és el cas del decret de 18 de juny de 2015 a la Junta de Govern Local.

 

Adreça: Pl. Jaume Balmes s/n – 08850 Gavà

Adreça electrònica: secretaria@gava.cat

Telèfon: 932639100

 

 

- Ple municipal: contractes de obres, subministrament, serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius especials i contractes privats, quan el seu import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, ni la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada sigui superior a quatre anys.

 

Adreça: Pl. Jaume Balmes s/n – 08850 Gavà

Adreça electrònica: secretaria@gava.cat

Telèfon: 932639100

 

 

-Presec SA:

-Consell d'Administració: quan l'import dels contractes superi els 150.253,02 euros.

-Consellera delegada: per sota de 150.253,02 euros.

 

Adreça Pl. Jaume Balmes s/n Planta 5 – 08850 Gavà

Adreça electrònica: presec@gava.cat

Telèfon: 932639123

 

 

-GTI SA:

-Consell d'Administració: quan l'import dels contractes superi els 300.000 euros (sense IVA).

-Conseller delegat: per sota de 300.000 euros.

 

Adreça Pl. Jaume Balmes s/n – 08850 Gavà

Adreça electrònica: gti@gava.cat

Telèfon: 932639127