Gavà

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 

EL AYUNTAMIENTO DE GAVÀ, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament per l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

 

L’Ajuntament de Gavà només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialtat, d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades.

 

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades l’Ajuntament de Gavà ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’Ajuntament.

 

L'Ajuntament de Gavà aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb el llenguatge fàcil d’entendre.

 

A continuació, s’ofereix informació addicional i ampliada respecte les activitats de tractament específiques, realitzades per l’Ajuntament de Gavà:

1.- Responsable del tractament

Identitat: Ajuntament de Gavà

CIF: P0808800G

Direcció postal: Plaça de Jaume Balmes s/n, 08850 Gavà

Telèfon: 93 263 91 00

Correu electrònic: ajuntament@gava.cat

 

2.- Delegat de Protecció de Dades: dpd@gava.cat

 

3.- Finalitat del tractament de les seves dades i conservació.

L’Ajuntament de Gavà tracta les dades personals dels interessats a través d’aquesta pàgina web amb la finalitat de mantenir comunicacions entre el consistori i els ciutadans del municipi de Gavà.

 

4.- Temps de conservació de les seves dades personals.

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes i només es conservaran les necessàries per a dur a terme possibles responsabilitats o donar compliment a la normativa aplicable.

 

5.- Legitimació per al tractament.

La base legal per al tractament de les seves dades en cada cas:

  • És l’exercici de funcions publiques que ens són pròpies com a Administració Local. Art.6.1.e.- RGPD: El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públics en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament).

 

6. Destinataris de les dades i transferències internacionals de dades.

No es realitzen transferències internacionals de dades.

 

7.- Drets dels interessats.

Com a usuari de www.gavaciutat.cat té dret a:

  • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en aquest cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions.
  • Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb l’Ajuntament de Gavà dirigint-se a dpd@gava.cat o a través de la nostra seu electrònica https://eseu.gava.cat/ (catàleg de tràmits) amb els formularis destinats a tal fi.
  • Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva web.

 

8. Registre d’activitats de tractament.

Si voleu consultar el registre d'activitats de tractament cliqueu en el següent enllaç:

Registro de actividades de tratamiento

 

L'Ajuntament de Gavà està en continua revisió de les diferents activitats de tractament que s'aniran actualitzant a mesura que estiguin revisades.

 

Última actualització 01-02-2021