213 Pla especial de regulació dels establiments destinats a usos recreatius