Sistema de selecció

És d’oposició lliure i l’últim dia de presentació de sol·licituds els aspirants han de reunir, entre altres, els requisits següents:

 

 • Tenir la nacionalitat española de conformitat amb les lleis vigents.
 • Haver complert 18 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa.
 • Tenir una alçada mínima de 1,65 m les dones i 1,70 m els homes
 • Tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària (o equivalent) o superior.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B o els equivalents que assenyala el RD 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors.
 • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions publiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració publica.

 

Consulta aquí tots els requisits i condicions de participació de la darrera convocatòria.

 

Fases i proves de l’oposició

 

Fase d’oposició

 

Aquesta fase consisteix en la superació de cinc proves: prova de coneixements de llengua catalana, prova cultural i teòrica, prova física, prova psicotècnica i prova mèdica. Totes les proves son obligatòries i eliminatòries.

 

 1. Prova de coneixements de llengua catalana

Les persones aspirants han de tenir els coneixements del nivell intermedi de català B2 (segons MERC) o superior. A l’efecte d’exempció, han d’acreditar amb certificat estar en possessió del nivel sol·licitad o superior.

 

 1. Prova de cultura general i teórica:

Resolució de dos tests: el primer, de cultura general (qüestionari tipus test de 25 preguntes sobre temes de cultura general corresponents al nivell acadèmic de graduat/da ESO i sobre coneixements de l'actualitat política, social i cultural.), i el segon, de tipus teòric (qüestionari tipus test de 25 preguntes sobre temes relacionats amb el temari que figura a la convocatoria).

 

 1. Prova d’aptitud física

Tres exercicis físics destinats a valorar l’agilitat, la força estàtica màxima i la resistència de les persones aspirants.

 

 1. Prova psicotècnica

Realització de tres qüestionaris i una entrevista personal per mesurar, entre altres aspectes, les habilitats pertinents i el seu grau d'adequació al perfil competencial al lloc de treball: control emocional, orientació a la ciutadania, iniciativa i cooperación i treball en equip.

 

 1. Proves mèdiques
  Reconeixement mèdic realitzat per personal mèdic col·legiat, per comprovar que la persona aspirant reuneix els requisits

 

 

Fase de formació

 

Superació del Curs de Formació Bàsica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

 

Fase de pràctiques

 

Superació d’un període de pràctiques de 12 mesos de durada al municipi.