Registre de sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial

REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL DE CATALUNYA (RSHPOC)

Per poder accedir a un habitatge amb protecció oficial, cal inscriure's prèviament en el Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial (RSHPOC). Aquest Registre proporciona informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial dels habitatges amb protecció oficial. A part, permet facilitar els processos d'adjudicació d'habitatges protegits garantint la màxima transparència.

La inscripció al Registre es pot realitzar en qualsevol moment, té una vigència d'un any i és renovable.

Els requisits per a la inscripció al RSHPOC són:

 • Ser major d'edat o estar emancipat.
 • Tenir la residència legal al territori espanyol.
 • Estar empadronat en un municipi de Catalunya (aquest requisit no s'exigeix a les persones originàries de Catalunya o antigues residents sempre que acreditin tenir presentada la sol·licitud de reconeixement de la condició de persona retornada).
 • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.
 • Tenir necessitat d'habitatge, per no disposar-ne o perquè l'habitatge de que es disposa no és l'adequat o no es troba a disposició del sol·licitant

Així doncs, els ciutadans que tinguin la intenció de sol·licitar habitatge de protecció oficial, tant de lloguer com de compra, han d’assegurar-se, doncs, d’estar inscrits al RSHPOC:

 • a. Sol·licitant una primera inscripció al RSHPOC.
 • b. Comprovant que segueix vigent la seva actual inscripció al RSHPOC
 • c. Renovant, si escau, la seva actual inscripció al RSHPOC, en el cas que hagi arribat a la seva data de caducitat o als dies immediatament posteriors.

 

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ AL RSHPOC:

En el següent enllaç, trobareu el formulari per a la sol·licitud d’inscripció al RSHPOC i tota la informació al respecte: https://www.registresolicitants.cat/registre/solicitud/index.jsp

Si desitgeu emplenar la sol·licitud on line, trieu l’opció A i si preferiu descarregar-la en format PDF per omplir-la a mà, trieu l’opció C.

Per completar el tràmit de petició d’inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya, cal presentar en el registre general de l’Ajuntament la següent documentació:

 • El formulari de sol·licitud degudament emplenat i signat per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat.
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada per tots els membres de la unitat de convivència.
 • Fotocòpies del DNI i el NIE de tots els membres de la unitat de convivència (*).
 • Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o de parella estable.
 • Certificat d'empadronament, amb la indicació de la data d'alta (*).
 • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d'ingressos, etc.) (*).

La resta de documentació addicional que cal lliurar dependrà en cada cas de la situació específica que calgui acreditar (per exemple, les persones separades o divorciades han d'aportar el conveni regulador de la separació o el divorci i la sentència que l'aprova).

(*) Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'òrgan gestor pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquesta inscripció, no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Agència Tributària de Catalunya, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre, Tresoreria General de la Seguretat Social i Registre de la Propietat

La presentació en el Registre General de l’Ajuntament de tota aquesta documentació es pot fer de forma telemàtica en la Seu electrònica de l’Ajuntament mitjançant el tràmit Presentació d'instàncies i documents al Registre General de l'Ajuntament

https://eseu.gava.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000011607036007713&lang=CA

o també es pot fer de forma presencial en la planta baixa de l’Ajuntament demanant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana

https://eseu.gava.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_CITAPREVIAOAC

 

Per qualsevol dubte al respecte, us podeu adreçar a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà, mitjançant el telèfon  93 263 96 60 o bé demanant cita prèvia per a la OLH (Oficina d'Habitatge) en aquest enllaç: https://eseu.gava.cat/sta/CarpetaPublic/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_CITAPREVIA&lang=CA