Protocol de reclamació per tall de llum

Protocol per reclamar pel tall de subministrament elèctric

 

En cas de ser una de les persones afectades  pel tall de subministrament  provocat per l’incendi d’un generador el passat 17 de setembre, us informem del protocol per iniciar una reclamació de consum amb la companyia contractada.

 

Primer pas: segons la normativa de consum, és necessari i imprescindible  que el consumidor reclami de manera formal a l’empresa subministradora per qualsevol canal que permeti conservar una prova (correu electrònic amb avís de lectura, trucada a la companyia amb número d’incidència, carta certificada amb avís de rebuda o formulari web directament amb l’empresa).

 

Dades Endesa:

 

Reclamació per correu postal a:  

 

Endesa, Sociedad Anónima.

Ribera del Loira, 60. 28042 Madrid.

Reclamació per correu electrònic a:

atencionalcliente@endesaonline.com

Reclamació telefònica:

Telèfon d’atenció al client: 800 76 09 09

Recordar demanar el número d’incidència/reclamació i anotar la data en que li lliuren el número de reclamació.

 

 

Un cop fet aquest pas i un cop la companyia ha rebut la reclamació disposa d’un termini màxim de 30 dies per contestar-la.

Passat aquest termini, si el problema queda resolt no cal fer cap altre tràmit. Si pel contrari, estem en desacord amb la resposta de la companyia o bé no n’ha emès cap, cal seguir amb el següent pas.

 

Segon pas: Presentar la reclamació formalment a l’organisme de consum (OMIC). Existeix un formulari que cal emplenar i  adjuntar còpia de tota la documentació relacionada amb la reclamació (reclamació formal efectuada prèviament pel consumidor, factura si escau, etc...).

Formulari i documentació es podran presentar a l’Ajuntament ja sigui presencialment sol·licitant cita prèvia a l’OAC o bé telemàticament mitjançant la seu electrònica eseugava.cat

 

Un cop lliurada la documentació a l’Ajuntament, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) procedirà a efectuar la mediació amb la companyia, tornant a donar un termini de 30 dies màxim perquè aquesta contesti als intents de mediació. Si els intents de mediació efectuats per l’OMIC no són favorables i el consumidor/a desitja seguir reclamant, haurà d’anar a la via judicial.

 

Recordeu que la mediació és un mecanisme de resolució alternativa de conflictes.

La mediació és voluntària per ambdues parts i qualsevol de les parts pot desistir en qualsevol moment.

La finalitat de la mediació és intentar arribar a un acord satisfactori per ambdues parts.

La persona que actua com a mediadora, atenent al principi d’imparcialitat i neutralitat, té el deure d’ésser imparcial i no pot imposar cap solució ni mesura concreta.

 

Si disposeu d’una assegurança i voleu sol·licitar danys i perjudicis, cal seguir el protocol següent:

 

Primer pas: Presentar la reclamació per escrit, enviant-la per correu certificat amb avís de rebuda o per e-mail amb avís de lectura al departament d'atenció al client de la companyia d’assegurances. Aquesta disposa d'un termini de 30 dies per contestar. Si passat aquest termini el problema se soluciona s’acaba el procediment. Si passat aquest termini no té resposta o la resposta no és satisfactòria cal anar al següent pas.

 

Segon pas: Contactar per escrit, de la mateixa manera que al punt anterior, amb el Departament del Defensor de l'Assegurat. Ha de tornar a plantejar el problema i aquest organisme disposa d'un termini legal de 30 dies per emetre una resposta.

 

Tercer pas: Si passat aquest termini no li contesten o està en desacord amb la resposta, cal dirigir-se també per escrit a la Dirección General de Seguros.

Es pot fer de dues maneres:

-  Mitjançant escrit  enviat per carta certificada amb avís de rebuda a:

Servicio  de reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Paseo de la Castellana núm. 44. 28046 Madrid)

-  De manera telemàtica  a la web de la Dirección General de Seguros: Seu electrònica de la direcció general d'assegurances i fons de pensions

 

Si en aquesta tercera instància no se soluciona res, haurà de recórrer a la via judicial per resoldre el problema.