Projecte de reparcel.lació del Pla de Ponent

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR “PLA DE PONENT”.
 

Tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més difusió a la mateixa, a la web municipal (www.gavaciutat.cat) i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. També es Notifica individualment aquest acord a totes les parts interessades en la modificació del projecte de reparcel·lació.

 

Documents:
- Plànols de la Memòria

- Plànols de l'Annex

  Plànol Annex-4.1.-aportades

  Plànol Annex-4-2-planol_2-02a_05-20

  Plànol Annex-4-3-planol_2-02b_05-20

 

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 16 de desembre de 2008 va aprovar definitivament el projecte de reparcel.lació del Pla Parcial del Pla de Ponent. El projecte havia estat aprovat inicialment el 12 de febrer de 2008.

En aquesta pàgina es pot consultar tota la informació sobre el projecte.

Aprovació de l'Operació Jurídica Complementaria del projecte Pla de Ponent