Projecte de reparcel·lació del Pla de Ponent

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR “PLA DE PONENT

Tràmit d’informació pública, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més difusió a la mateixa, a la web municipal (www.gavaciutat.cat) i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Aquest acord també es notifica individualment a totes les parts interessades en la modificació del projecte de reparcel·lació.

 

DOCUMENTS:

Publicació de l'acord de l'Aprovació defintiva en el BOPB de 13-abril-2021

Certificat de l'acord de l'Aprovació definitiva - JGL de 24-març-2021

Memòria de la Modificació de la Reparcel·lació del sector Pla de Ponent

PLÀNOLS DE LA MEMÒRIA:

Plànol 1-01- Resultants-AD-2008-05-20

Plànol 1-02-UEsPPU-MPPGM-MPPPU-2014-05-20

Plànol 1-03 Plànol indicatiu-Ref Cad 05-20

Plànol 1-04 Evolució històrica registral 05-20

Plànol 2-01 Resultants MPPRR 2019-05-20

PLÀNOLS DE L'ANNEX:

Annex-4.1.-finques aportades

Plànol Annex-4-2-planol_2-02a_05-20

Plànol Annex-4-3-planol_2-02b_05-20

 

OPERACIÓ JURÍDICA COMPLEMENTÀRIA DEL PROJECTE PLA DE PONENT

Aprovació de l'Operació Jurídica Complementaria del projecte Pla de Ponent

Subsanació errada material

Certificat per a la inscripció en el Registre de la propietat

 

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 16 de desembre de 2008 va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del Pla Parcial del Pla de Ponent. El projecte havia estat aprovat inicialment el 12 de febrer de 2008. A continuació, es pot consultar tota la informació sobre el projecte: