Projecte d'urbanització àmbit escola Bon Soleil

La Junta de Govern Local, en sessió Ordinària de 21 d'abril de 2021, va aprovar inicialment el Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació urbanística de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l'Escola Bon Soleil de Gavà.

Aquest projecte se sotmet a informació pública fins el 12 de juliol, als efectes de què durant aquest temps puguin formular-se les al·legacions que es considerin adients.

Publicació anunci en el BOPB

Certificat de la Junta de Govern Local

Document (1 de 2)

Document (2 de 2)