Projecte ampliació cementiri

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona s'ha publicat l'aprovació incial del «PROJECTE EXECUTIU D´AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI (OMO 10/21)», el qual estarà sotmès a informació pública per un termini d´un mes, computable a partir de l’última publicació, als efectes que durant aquest temps puguin formular-se les al·legacions que es considerin adients.