Habitatges, equipaments i parcs

Mapa del Pla de Ponent

El Pla de Ponent és una actuació urbanística que engloba un àmbit de 200 hectàrees de sòl que hi ha entre el terme municipal de Castelldefels, la carretera comarcal de Santa Creu de Calafell, l'avinguda de Joan Carles I i la carretera de la Sentiu.


Aquest projecte contempla la construcció de 4 nous barris (Nou barri de can Ribes, barri de ca n'Horta, barri dels Canyars Sud, barri dels Canyars Nord) i 20 equipaments de caire educatiu, esportiu, sanitari i culturals.

A continuació teniu tota la informació sobre la Modificació de PGM del Pla de Ponent aprovada definitivament per  resolució del conseller de Politica Territorial i Obres Públiques de 20 de juliol de 2006. El Pla Parcial va ser aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 25 de maig de 2006. Les dues aprovacions va ser publicades al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) número 4.707-29/08/2006.

 

1. MODIFICACIÓ PGM PLA DE PONENT

 

2. PLA PARCIAL PLA DE PONENT

 

IMATGES CONJUNT PROPOSTA (NO VINCULANTS)

 

MÉS INFORMACIÓ