Modificació Pla parcial delimitació Llevant Mar

La Junta de Govern Local en sessió celebrada l'1 de juliol de 2020 ha aprovat inicialment per segona vegada la Modificació del Pla Parcial de delimitació del sector Llevant Mar. Aquest planejament se sotmet al tràmit d'informació pública per un termini de quaranta-cinc dies.

 

En aquesta pàgina es pot consultar tota la informació sobre la Modificació del Pla parcial.

 

- Certificat de l’acord aprovació inicial – Junta de Govern Local d’1 de juliol de 2020

- Memòria de la Modificació del Pla parcial de delimitació del sector Llevant Març

- Memòria Estudi Ambiental Estratègic

- Annex I Estudi Ambiental Estratègic

- Annex II Estudi Ambiental Estratègic

- Addenda Estudi Ambiental Estratègic

- Addenda Estudi Ambiental Estratègic annexes 1-4

- Addenda Estudi Ambiental Estratègic annexes 5-6

- Estudi pas fauna

- Informe de mesures sonomètriques

 

Gestió Urbanística:
La Junta de Govern Local en sessió celebrada l'1 de juliol de 2020 ha aprovat la  Dissolució de la Junta de Compensació del sector Llevant Mar Aquest acord s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal.