Junta de compensació Llevant Mar

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada l'1 de juliol de 2020, ha aprovat la Dissolució de la Junta de Compensació del sector Llevant Mar. Aquest acord s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal.

 

 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 28 d'octubre de 2020, ha aprovat inicialment el Projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació que han de regir la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística del sector Llevant Mar. Aquest acord s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal.