Directorio de asociaciones y entidades

AGRUPAMENT ESCOLTA ROC DEL MIGDIA

Dirección: Carrer del Raval de Molins, 36 (Gavà) Consulti el plànol

Article 2.- Els fins de l'agrupament són: L'AE Roc del Migdia és part del moviment educatiu anomenat associació catalana de Scout WFis del qual formen part. Es una associació catalana que mitjançant el mètode scout el joves i infants son educats per tal de desenvolupar en ells un esperit crític i un compromís envers el seu entorn en conjunt amb l'escoltisme catòlic i compromets amb l'església. Per aconseguir les seves finalitats, l'agrupament realitza les activitats següents: la llei escolta i guia es la base on queda explícit els valors que treballem com a grup. Les finalitats i els principis fonamentals de l'escoltisme son: deures espirituals. Fe en l'amistat i la germanor mundial. Lleialtat al País. Servei envers els altres. Adhesió i fidelitat a la llei i la promesa Scout. Caràcter voluntari de pertànyer al moviment scout. Independència institucional de qualsevol partit polític o sindical, i llibertat individual de pertànyer al que vulgui, sempre i quan Ilurs principis no siguin contraris a la Declaració Universal dels Drets Humans i els fonaments que animen l'escoltisme universal. Compromís Social. Espiritual i Personal. En queda exclòs tot ànim de lucre.

AMPA CEIP GAVÀ MAR

Dirección: Carrer dels Tellinaires, 59-61 (Gavà) Consulti el plànol

Tel: 936451845

E-mail: ampaceipgavamar@gmail.com

Finalitats:

"a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d'alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l'alumnat matriculat al centre.
b) Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
c) Assistir els pares i mares en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
d) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
g) Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
h) Promoure la pràctica de l'activitat esportiva sense finalitat de lucre.
i) D'altres que, en el marc de la normativa educativa els assignin els seus estatuts."

AMPA FORMACIÓ PROFESSIONAL I i II GRAU " EL CALAMOT"

Dirección: Avinguda de Joan Carles I, s/n (Gavà) Consulti el plànol

Tel: 936628406

E-mail: mgraci42@xtec.net

Finalitats:

"a) Donar suport i assistència als membres de l'Associació i, en general, als pares i als tutors, als professors i als alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot el que es refereix a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
b) Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
c) Assistir als pares dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan aquest sigui sostingut amb fons públics.
d) Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els Consells Escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
e) Facilitar la col·laboració del centre en l'àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
g) Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l'específic de reponsabilització en l'educació familiar.
h) D'altres que, en el marc de la normativa educativa, contemplin els seus respectius Estatuts.
i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats físico-esportives."

AMPA MARCEL·LI MORAGAS

Dirección: Carrer de Joan I, 5 (Gavà) Consulti el plànol

Tel: 936628251

E-mail: ampamarcel.limoragas@hotmail.com

Els fins de l'associació són: a) Donar suport i assitència als membres de l'associació i, en general, a les mares i pares, mestres, alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació. b) Promoure la participació de les mares i pares d'alumnes en la gestió del centre. c) Assitir les mares i pares d'alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i en la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics. d) Promoure la representació i la participació de les mares i pares d'alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats. e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmici i laboral de l'entorn. f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis. g) Promoure activitats culturals, lúdiques i esportives en consoànica amb les directrius educatives del centre. h) Promoure les activitats de formació de mares i pares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar. i) El foment i la pràctica de l'activitat esportiva sense finalitat de lucre. j) D'altes que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els estatuts. En queda exclòs tot ànim de lucre.  

ASOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE LA LLAR D'INFANTS ROSAURA TERRADES

Dirección: Carrer de la Riera de Sant Llorenç, S/N (Gavà) Consulti el plànol

Tel: 936627902

Objectius:

"a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d'alumnes, als tutors, professors i alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre. b) Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre. c) Assistir els pares i mares en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fos públics. d) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats. e) Facilitar la col"·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn. f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis per a desenvolupar la creativitat dels nens i fer servir el temps de lleure. g) Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar. h) D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin el seus estatuts. i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives."  

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA

Dirección: Rambla de Pompeu Fabra, 126-130 (Gavà) Consulti el plànol

Tel: 936381833

E-mail: med011653@saludalia.com

Finalitats:

"1.- Sensibilizar y orientar a los Padres sobre su responsabilidad de educadores de sus hijos y en especial, sobre la responsabilidad en la colaboración con el Centro.
2.- Conseguir un permanente diálogo Familia-Centro, a través de un contacto personal y colectivo entre los padres o encargados de los alumnos y el tutor o profesores del Centro.
3.- Canalizar las iniciativas y sugerencias de los Padres, en orden a la mayor eficacia de las actividades y servicios del Centro; pero sin que en ningún caso haya ingerencia en la organización técnica, ni en el desarrollo de la vida escolar.
4.- Facilitar las actividades complementarias del Centro, estableciendo las relaciones necesarias para que los alumnos puedan realizar visitas y utilizar como elementos educativos los servicios de las distintas instituciones sociales, culturales, educativas, etc.
5.- Cuidar o realizar en su caso, las actividades a través de las cuales, el Centro pueda desarrollar una eficaz labor social entre los alumnos que lo precisen mediante la creación y promoción de fondos para becas, bolsas de estudio, estímulos y ayudas a los menos pudientes (o a los que lo precisen).
6.- Promover actividades de extensión educativa, cursos de "orientación familiar", ciclos de conferencias, publicaciones, clubs, etc., que pueden trascender, si conviene, fuera del ámbito del establecimiento.
7.- Y, en general, cuantas actividades puedan redundar en el desarrollo de la personalidad de sus miembros y en su proyección sobre el Centro, en orden a la mayor perfección del cumplimiento de la formación integral de los alumnos."

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO ESTATAL " SALVADOR LLUCH"

Dirección: Carrer de Sant Joan, 31 (Gavà) Consulti el plànol

Tel: 936624418

E-mail: ampasalvadorlluch@gmail.com

Finalitats:

"a) Facilitar el contacto entre los padres de los alumnos y los tutores de los mismos, con el Director y Profesores del Centro.
b) Estimular la creación de las instituciones, servicios y actividades complementarias del Colegio, para que puedan quedar encauzadas las posibilidades de los niños, según la capacidad y aptitudes de cada uno, de acuerdo con una acertada orientación profesional y aprovechando al máximo las ayudas que la sociedad y el Estado ofrezcan a los niños.
c) Ayudar al Colegio en su especial y concreta función educativa, colaborando dentro de las posibilidades de la Asociación, para que esté dotado de los medios necesarios para su desenvolvimiento.
d) Promover, de acuerdo con las sugerencias de los profesores las oportunas actividades post-escolares, para que los alumnos que causen baja del Colegio, encuentren un lazo de unión entre las Escuelas y el ámbito del mundo del trabajo o de los estudios superiores.
e) Canalizar las iniciativas y sugerencias de los padres de alumnos, de orden a la mayor eficacia y servicio del Colegio, en colaboración con la Dirección y cuadro docente.
f) Coordinar con el centro escolar, con el fin de completar en el seno de la familia la labor educadora del centro docente, contribuyendo a la formación integral del alumno.
Ningún asociado ni directivo podrá utilizar la asociación para finalidades políticas, para cuyo fin existe el cauce arbitrado por la Ley 21/1976."

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PÚBLICO L'ERAMPRUNYÀ

Dirección: Avinguda d' Eramprunyà, 1 (Gavà) Consulti el plànol

Tel: 936624553

E-mail: ampa.eramprunya@hotmail.com

Finalitats:

"a) Facilitar el contacto entre los padres de los alumnos y los tutores de los mismos, con el Director y Profesores del Centro.
b) Estimular la creación de las instituciones, servicios y actividades complementarias del colegio, para que puedan quedar encauzadas las posibilidades de los niños, según la capacidad y aptitudes de cada uno, de acuerdo con una acertada orientación profesional y aprovechando al máximo las ayudas que la sociedad y el Estado ofrezcan a los niños.
c) Ayudar al colegio en su principal y concreta función educativa, colaborando, dentro de las posibilidades de la Asociación, para que esté dotado de los medios necesarios para su desenvolvimiento.
d) Promover, de acuerdo con las sugerencias de los profesores las oportunas actividades post-escolares, para que los alumnos que causen baja del Colegio, encuentren un lazo de unión entre las Escuelas y el ámbito del mundo del trabajo o de los estudios superiores.
e) Canalizar las iniciativas y sugerencias de los padres de alumnos en orden a la mayor eficacia y servicio del Colegio, en colaboración con la Dirección y Cuadro docente.
f) Coordinar con el centro escolar, con el fin de completar en el seno de la familia la labor educadora del centro docente, contribuyendo a la formación integral del alumno."

ASOCIACIÓN GAVADANCE

Dirección: Rambla de Joaquim Vayreda, 31 4B (Gavà) Consulti el plànol

E-mail: gavadance@gmail.com

Finalitats::

"a) Estrechar nuevamente el vínculo de nuestra pareja, efectuando actividades en común, concluido el tiempo que necesariamente había que dedicar al cuidado y educación de los hijos.
b) Reunirnos y relacionarnos con parejas en nuestra misma situación, mediante clase de baile, salida, actividades, etc.
c) Promover la actividad física que se deriva del baile, a través de talleres organizados a pie de calle, donde se anime a la participación ciudadana.
d) Colaborar con otras asociaciones de características similares y coincidan con los intereses de nuestra asociación.
e) Implicación y participación del calendario festivo del ayuntamiento de Gavà siempre y cuado las actividades que se realicen coincidan con los intereses y objetivos de nuestra asociación.
f) La asociación está abierta a nuevos socios /as e ideas.
g) Dejado atrás el camino recorrido como asociación para la Formación de Madres y Padres de Gavà (AFMPG), nos encaramos al futuro con unos nuevos motivos de reeducarnos para una vida activa, gratificante y feliz."

ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE DISMINUITS DE GAVÀ (ADISGA)

Dirección: Carrer de Manuel de Falla, 11 (Gavà) Consulti el plànol

E-mail: adisga.gava@gmail.com

Finalitats:

"Protegir i assistir, en general, els disminuïts psíquics, com també fomentar el desenvolupament del seu nivell assistencial, mèdic, docent, laboral i social, i el màxim progrés de les seves facultats físiques, psíquiques i socials, per tal d'aconseguir-ne la integració social.
Conscienciar la comunitat on s'estén el seu àmbit des de l'atenció dels disminuïts psíquics, per obtenir-ne col·laboració, participació i integració.
Formar els pares afectats pel problema, als quals es facilitaran normes d'actuació.
Col·laborar amb les entitats públiques o privades que tinguin objectius similars, per tal d'augmentar les seves forces amb vista a assolir una major eficàcia."