Documentació i normativa d’interès

-Full d’autorització de protecció de dades de la persona voluntària

-Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme

-Llei d'associacions

- Llei estatal del voluntariat