195 Modificació Pla Parcial Parc del Calamot i equipament

206. El Pla Especial asignació d'usos equipament 7.4 del Pla Parcial del sector Central Mar ha estat aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona, en sessió de 30 de gener de 2013, i publicat al DOG núm. 6352 de 10 d'abril de 2013.

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

INFORMACIÓ

195. Text refòs de la Modificació puntual del Pla Parcial del Sector Pla de Ponent a l'Àrea del Parc del Calamot i Equipament E.8, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 15 d'abril de 2010, publicat al DOGC núm. 5638 de 28 de maig de 2010.
 

DOCUMENTACIÓ I PLÀNOLS
Índex
Memòria
Àmbit
Situació
Planejament vigent
Planejament proposat
Servituts ferroviàries