181 Pla Especial entorn Torre Lluch

181. El Pla Especial entorn Torre Lluch té per objectiu:

  • Augmentar la capacitat d'aparcament de l'entorn, per resoldre, en la mesura del possible, la necessitat actual d'aparcament de la zona centre i est de Gavà, i avançant-se a les necessitats futures, en allò que sigui possible.
  • Facilitar l'ús cívic dels elements del Pla especial i catàleg de del Patrimoni arquitectònic inclosos dintre de l'àmbit del pla Especial, especialment de l'element catalogat número 3, Torre Lluch, seu del Museu Municipal, que té el caràcter de Museu Comarcal.

El Pla Especial entorn Torre Lluch ha estat aprovat definitivament per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, el 19 de juliol de 2007 i publicada al DOG del 18 d'octubre de 2007.

A continuació es pot consultar tota la informació sobre el Pla Especial entorn Torre Lluch.

Pla Especial entorn Torre Lluch